Khi nhắc đến biểu mẫu biên bản họp chắc chắn bạn sẽ đặt ra những câu hỏi sau. Biên bản họp là gì? Làm thế nào để viết một biên bản họp hoàn chỉnh? Phương pháp để ghi chép biên bản họp là gì? theo dõi nội dung để có được những câu trả lời ngay nhé.

Biên bản họp là gì?

Biên bản họp là loại văn bản ghi lại tất cả những nội dung diễn ra trong cuộc họp. Bao gồm các thông tin được thông báo về cuộc họp. Ghi lại những ý kiến của người tham gia, quyết định cuối cùng của cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều sẽ có ít nhất một thư ký, người này có trách nhiệm kiểm tra danh sách những người tham gia và vắng mặt. Đồng thời, thư ký cuộc họp sẽ ghi chép toàn bộ thông tin theo nội dung diễn biến cuộc họp.

Vai trò biên bản họp là gì?

Biên bản cuộc họp được coi như một loại tài liệu. Dẫu không có hiệu lực về mặt pháp lý nhưng là cơ sở minh chứng cho sự kiện cụ thể. Những yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. Bên cạnh đó biên bản sẽ ghi chép các ý kiến đóng góp của người tham gia cuộc họp. Để thuận lợi cho điều chỉnh và giải quyết công việc. Đồng thời, biên bản họp cũng xác nhận những cam kết của cá nhân. Kèm theo danh sách công việc mà người tham gia cuộc họp được phân công thực hiện. Nội dung biên bản cuộc họp sẽ giúp những cá nhân tham gia buổi họp hiểu và dễ dàng thực hiện nhiệm vụ.

Làm thế nào để viết một biên bản họp hoàn chỉnh?

Tạo dựng bố cục biên bản.

Viết Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản

Ghi cụ thể thời gian lập biên bản (giờ, ngày, tháng năm)

Ghi đầy đủ thành phần tham dự

Nội dung cuộc họp theo trình tự thời gian

Kết thúc cuộc họp: Lý do, thời gian, những nội dung đã chốt…

Phải ký xác nhận biên bản cuộc họp.

Phương pháp ghi chép biên bản họp đầy đủ nhất:

Những sự kiện cụ thể và quan trọng. Ví dụ như biên bản họp, Đại hội, kiểm tra hành chính, sự kiện pháp lý, khiếu nại, biên bản bàn giao tài sản, bàn giao công việc, cần ghi chép chính xác, đầy đủ và rõ ràng từng mục được đưa ra. Biên bản họp khi viết cần chú ý nguyên văn của sự kiện, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của sự kiện đó. Biên bản họp phải ghi nội dung quan trọng, rõ ràng một cách nguyên văn đầy đủ. Kết thúc văn bản phải ghi rõ thời gian chấm dứt cuộc họp. Biên bản họp phải được đọc lại cho những người tham gia nghe lại vào cuối buổi họp.Và phải có xác nhận của đại diện các bên liên quan.

Một số chú ý khi viết biên bản cuộc họp là gì?

Trước khi bắt đầu cuộc họp, bạn nên tìm hiểu thật kỹ nội dung cuộc họp, các kiến thức có liên quan để khi vào có thể ghi chép dễ dàng, tránh tình trạng mông lung không biết viết gì. Nghiên cứu trước những kiến thức liên quan nội dung của cuộc họp. Trước khi viết biên bản nên tìm hiểu nội dung kiến thức liên quan đến cuộc họp. Ghi đúng tên các thành viên tham gia cuộc họp. Ghi chép ý kiến của người tham gia cuộc họp. Ghi đầy đủ nội dung diễn ra  trong cuộc họp.

Mẫu biên bản họp 

Mẫu số 1: biên bản họp công ty

CÔNG TY:……………………….

………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

SỐ:…………………………………………………..

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY

  ……………………………………………………………….

Hôm nay, vào lúc………, ngày… tháng….năm2021

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số:…………………………………………………………………

Do phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư:………………Cấp ngày…………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp:……………………………………………………………………………………………

Nội dung, chương trình họp:……………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………………………..

Chủ tọa:………………………………………………………………………………………………………………..

Thư kí:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………

Những quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………..

Biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:…………………………………………………..% số phiếu

Số phiếu không tán thành:………………………………………… % số phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc:…….giờ….. , ngày……tháng……năm2021

Biên bản được các thành viên đồng ý thông qua

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa 

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản hop

Mẫu số 2: biên bản họp

Tên CQ- TC Chủ Quản (1)

Tên Cơ Quan-Tổ Chức (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số…../……(BB)……(3)

BIÊN BẢN HỌP

……………………(4)……………………

Thời gian:

Địa điểm:

Thành phần tham dự:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư kí:…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung cuộc họp (diễn biến toàn bộ cuộc họp):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào……giờ……..ngày…..tháng…..năm 2021

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa (5)

(Kí và ghi rõ họ tên)

-Nơi nhận:………………………………………………..

Lưu vào:…………………………………………………..

Ghi chú:

(1)Tên Cơ Quan-  Tổ chức chủ quản trực tiếp

(2)Tên Cơ Quan ban hành văn bản

(3)Chữ viết tắt tên Cơ Quan lưu hành văn bản

(4)Tên cuộc họp

(5) Ghi kèm chức vụ nếu có

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa 

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản hop

Mẫu số 3: biên bản họp tổ dân phố

CÔNG TY:……………………….

………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

SỐ:…………………………………………………..

BIÊN BẢN HỌP TỔ DÂN PHỐ

……………………………………………………………….

Hôm nay, vào lúc………, ngày… tháng….năm2021

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số:…………………………………………………………………

Do phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư:………………Cấp ngày…………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp:……………………………………………………………………………………………

Nội dung tiến trình cuộc họp:……………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………………………..

Chủ tọa:………………………………………………………………………………………………………………..

Thư kí:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………

Những quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………..

Biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:…………………………………………………..% số phiếu

Số phiếu không tán thành:………………………………………… % số phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc:…….giờ….. , ngày……tháng……năm2021

Biên được các thành viên đồng ý thông qua.

Chữ kí của các thành viên tham gia 

(kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản hop

Tổng kết về mẫu biên bản họp

Trên đây EVBN đã trình bày cho bạn biết thế nào là một biên bản họp. Cách để viết một biên bản họp là gồm những nội dung gì? Biên bản họp đóng vai trò gì. Bên cạnh đó EVBN cung cấp cho bạn thêm một số mẫu biên bản họp chính xác nhất. Hãy theo dõi EVBN để cập nhật những tin tức nóng hổi nhé.

Tin liên quan