Xây dựng cơ cấu nhân lực điều hành doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức, điều hành đơn vị. Do đó, bộ phận quản lý doanh nghiệp nói chung và người nắm giữ chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nói riêng càng cần phải được lựa chọn kĩ càng. Khi bầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong bất kỳ doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp nào cũng cần phải lập thành biên bản, gọi là biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc. Vậy Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc được dùng khi nào? Biên bản này cần đảm bảo những yêu cầu gì và thông tin nào cần có khi lập mẫu biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc?

Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc được dùng khi nào?

Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp là người đứng mũi chịu sào, điều hành hoạt động, xác định hướng đi cho doanh nghiệp đồng thời phải chịu  sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị về việc kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Việc tiến hành bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhất thiết phải được thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị và phải được ghi lại dưới dạng biên bản. Đây là một trong những mẫu biên bản bầu nhân sự phổ biến tại các doanh nghiệp hiện nay.

Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc được lập ra ngay trong cuộc họp Hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhằm quyết định bầu ra người nắm giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc mới cho doanh nghiệp khi người nắm giữ chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc hết nhiệm kỳ, nghỉ hưu hoặc bị miễn nhiệm, cách chức. 

Mẫu biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc

giám đốc, tổng giám đốc là chức danh quan trọng

Những yêu cầu khi lập mẫu biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc

Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc là một trong những biểu mẫu hành chính được sử dụng phổ biến tại các Công ty TNHH và Công ty cổ phần. Biên bản này sẽ ghi chép lại toàn bộ nội dung, diễn biến cũng như các quyết định tại cuộc họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc theo đúng trình tự thời gian.

Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc sẽ do Thư ký cuộc họp ghi lại chép. Thư ký trong cuộc họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc cần ghi chép lại nhanh chóng, chính xác, đầy đủ các nội dung, quyết nghị tại cuộc họp này kể cả những ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp.

Các nội dung cơ bản cần ghi lại trong biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc là thông tin về doanh nghiệp; thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp; tên các thành viên tham gia; thông tin về người nắm giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc vừa được bầu ra tại cuộc họp cũng như những quy định về quyền lợi nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc mới. 

 Kết quả bầu Giám đốc, Tổng giám đốc trong Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc của doanh nghiệp phải được thông qua bàn bạc công khai rồi biểu quyết lấy ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc phải được thông qua ngay tại cuộc họp sau khi hoàn thành các nội dung, có chữ ký của thư ký, Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và tất cả các cổ đông, thành viên dự họp.

Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc thường được lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại các bộ phận liên quan.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Những thông tin cơ bản trong mẫu biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc

Phần đầu biên bản
– Ghi thông tin Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty, số hiệu biên bản.

– Tên biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp.

– Địa điểm, ngày tháng năm tổ chức cuộc họp.

– Nêu một vài thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp.

mẫu biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc

Mẫu dùng cho công ty TNHH

Phần nội dung chính biên bản

– Ghi rõ tên các thành viên tham gia cuộc họp bầu, thành viên được triệu tập họp bầu nhưng vắng mặt.

– Nội dung các ý kiến thảo luận bầu nhân sự Giám đốc, Tổng giám đốc cho doanh nghiệp.

– Kết quả biểu quyết bầu Giám đốc, Tổng giám đốc: ghi rõ số lượng và tỷ lệ tán thành, không tán thành.

– Ghi rõ thông tin người được bầu giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc mới của doanh nghiệp:

+ Thông tin Họ và tên là gì? Sinh ngày tháng năm nào? Tên dân tộc? Tên quốc tịch?

+ Thông tin Chứng minh nhân dân: số, ngày cấp, nơi cấp;

+ Thông tin về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú  và chỗ ở hiện tại;

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc, Tổng giám đốc, ghi rõ tên công ty bên cạnh;

– Thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm là Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp. Trên Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc thường sẽ không ghi rõ nội dung điều khoản về từng quyền, nghĩa vụ của  người được bầu mà sẽ thường ghi chung là các quyền và nghĩa vụ này sẽ được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty.

– Ghi rõ kết luận trong biên bản: Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự buổi họp nghe, đều nhất trí với nội dung biên bản và không thành viên nào có ý kiến nào khác.

Phần cuối biên bản

Thư ký ghi biên bản, Chủ tịch công ty và các cổ đông, thành viên sáng lập cùng ký, ghi rõ họ tên lên biên bản vừa lập.

Tải mẫu biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc 2020

Dưới đây, EVBN xin gửi các bạn tham khảo một số biểu mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc mới nhất năm 2020
Mẫu 1: Biên bản họp HĐQT bầu Giám đốc, Tổng giám đốc


Mẫu 2: Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH

 

 

 

Tin liên quan