Về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện – Xem chi tiết

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cấp bách sau đây:

1. Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện trong 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 19/7/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16/CT-TTg).

– Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 và Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 15/7/2021); UBND tỉnh tại các Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2021, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/6/2021, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 3255/UBND-VX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh.

– Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (phải có thẻ công chức, viên chức hoặc giấy chứng minh nơi làm việc) và các trường hợp khẩn cấp khác do Sở Y tế hướng dẫn; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

– Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhân viên làm việc luân phiên, giảm tối đa số lượng người làm việc tập trung tại trụ sở cơ quan và thực hiện giải quyết công việc trực tuyến tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết; trường hợp phải tổ chức họp thì tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế cùng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị mình và để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Ngành y tế, lực lượng vũ trang bố trí trực chiến 100% quân số. Các cơ quan thuộc các đơn vị hoạt động công ích, phục vụ thiết yếu và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện căn cứ tình hình thực tế để bố trí cán bộ làm việc phù hợp, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– UBND các xã, thị trấn theo phân cấp quản lý địa giới hành chính của mình triển khai thành lập mới các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tới tận khu phố, ấp; chủ động có biện pháp cấp thẻ, phiếu đi lại cho người dân có nhu cầu thật sự cần thiết phải ra ngoài; đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định và việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, đặc biệt phải kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong” ở các khu phong tỏa, cách ly. Phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.