“vấn đề toàn cầu” là gì? Nghĩa của từ vấn đề toàn cầu trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

những vấn đề đụng chạm đến lợi ích của cả nhân loại mà muốn giải quyết cần phải có những hoạt động quốc tế phối hợp chặt chẽ trên phạm vi toàn thế giới. Có hai tổ hợp lớn những vấn đề như vậy: những vấn đề cải tạo các quan hệ quốc tế và những vấn đề tối ưu hoá sự tác động qua lại giữa con người với thiên nhiên. Tổ hợp thứ nhất gồm 2 nhóm vấn đề. Một nhóm phản ánh những mâu thuẫn quốc tế trong lĩnh vực chính trị – quân sự gồm: ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, làm dịu tình hình căng thẳng trên thế giới và bầu không khí chiến tranh lạnh, giảm bớt vũ khí thông thường và các lực lượng vũ trang, giải quyết hoà bình các cuộc xung đột khu vực. Đây là những vấn đề hàng đầu gay gắt nhất trong thời đại ngày nay mà việc đấu tranh giải quyết chúng đang tập hợp và lôi cuốn rộng rãi các tầng lớp nhân dân trên khắp các lục địa. Nhóm thứ hai là các vấn đề phản ánh những mâu thuẫn quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, gồm: khắc phục sự lạc hậu về kinh tế của các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mĩ Latinh; cuộc đấu tranh của các nước đang phát triển nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới trên cơ sở chủ quyền và bình đẳng của tất cả các dân tộc, công bằng và có lợi cho tất cả các bên tham gia, xoá bỏ tình trạng các nước đang phát triển bị các nước tư bản phát triển bóc lột nặng nề. Tổ hợp thứ hai gồm các vấn đề phản ánh sự mất cân đối trầm trọng trong sự tác động qua lại giữa con người với thiên nhiên, nhu cầu được bảo đảm sử dụng hợp lí và có kế hoạch các điều kiện tự nhiên trong hoạt động sống của con người. Hiện đang nổi lên các vấn đề gay gắt: tình trạng bùng nổ dân số mâu thuẫn gay gắt với khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm trên khắp thế giới, việc bảo vệ sức khoẻ con người; cuộc khủng hoảng về năng lượng và nguyên liệu; những hậu quả tiêu cực của tiến bộ khoa học kĩ thuật; việc bảo vệ môi trường thiên nhiên trước những tác động huỷ hoại do con người gây ra, vv. Việc xuất hiện những VĐTC chứng tỏ trình độ phát triển của các mối quan hệ quốc tế: đa dạng, phức tạp phụ thuộc lẫn nhau, biến nhân loại thành một tổng thể trên cơ sở sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hoá và đặc biệt là khoa học kĩ thuật.