Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc – Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn – Studocu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phó

ng dân tộc

I.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Theo các nhà kinh điển Mác – Lênin, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát

triển lâu dài của lịch sử.

T

rước dân tộc là những hình thức cộng đồng người như th

tộc, bộ tộc, bộ lạc,v

.v

..Chỉ khi chủ nghĩa tư bản ra đời thì dân tộc mới xuất hiện theo

đúng nghĩa của nó.

Khi chủ nghĩa tư bản phát triển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế

quốc chủ nghĩa thì vấn đề dân tộc thuộc địa xuất hiện và phát triển gay gắt đòi hỏi

phải được giải quyết. Lênin cho rằng chỉ có cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội

trên cơ sở thủ tiêu ách áp bức giai cấp và áp bức dân tộc mới tạo điều kiện để giải

phóng cho các dân tộc thuộc địa, giúp cho các dân tộc thuộc địa thực hiện quyền dân

tộc tự quyết và các quyền thiêng liêng khác.

T

rên cơ sở quan điể

m của các nhà kinh điển Mác – Lênin về vấn đề dân tộc,

căn cứ vào tình hình thực tiễn

V

iệt Nam và các thuộc địa khác, Hồ Chí Minh đã xây

dựng nên một hệ thống luận điểm độc đáo, sáng tạo về vấn đề dân tộc thuộc địa. Các

luận điểm đó như sau:

1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các

dân tộc.

– Độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào là một tư tưởng lớn, chi phối cuộc

đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh.

– Nền độc lập tự do mà Hồ Chí Minh hướng đến phải là một nền độc lập, tự do

hoàn toàn và thật sự, thể hiện ở:

+ Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

+ T

rên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, quân sự, ngoại giao,v

.v

..

+ Phải gắn liền với việc đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân

dân.

– Khi đã xác định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng vô giá thì theo Hồ Chí

Minh các dân tộc phải bằng mọi giá để giành lại và bảo vệ các quyền ấy

.

→ T

óm lại, không có gì quý hơn độc lập tự do không chỉ là tư tưởng cách mạng mà

còn là lẽ sống của Hồ Chí Minh. Đó là lý do chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên

chiến thắng của sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của

V

iệt Nam, đồng thời

cũng là nguồn động viên đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

2. Ở các nước đang đấu tranh giành độc lập chủ nghĩa dâ

n tộc chân chính là một

động lực lớn

– Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa yêu

nước và tinh thần dân tộc chân chính. Nó khác hẳn về chất so với chủ nghĩa dân tộc sô

vanh, vị kỷ của giai cấp tư sản đã bị lịch sử lên án.