Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tuyển Sinh 2023

Báo chí

Mã ngành: QHX01

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Báo chí* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX40

Chỉ tiêu: 35

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D78

Chính trị học

Mã ngành: QHX02

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Công tác xã hội

Mã ngành: QHX03

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Đông Nam Á học

Mã ngành: QHX04

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: A01,D01,D78

Đông phương học

Mã ngành: QHX05

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: A01,D01,D78

Hàn Quốc học

Mã ngành: QHX26

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Hán Nôm

Mã ngành: QHX06

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Khoa học quản lý

Mã ngành: QHX07

Chỉ tiêu:  65

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Khoa học quản lý* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX41

Chỉ tiêu:  35

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D78

Lịch sử

Mã ngành: QHX08

Chỉ tiêu: 55

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Lưu trữ học

Mã ngành: QHX09

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Ngôn ngữ học

Mã ngành: QHX10

Chỉ tiêu: 55

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Nhân học

Mã ngành: QHX11

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Nhật Bản học

Mã ngành: QHX12

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: D01,D06,D78

Quan hệ công chúng

Mã ngành: QHX13

Chỉ tiêu: 65

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Quản lý thông tin

Mã ngành:  QHX14

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Quản lý thông tin* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX42

Chỉ tiêu: 35

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D78

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: QHX15

Chỉ tiêu: 75

Tổ hợp xét: A01,D01,D78

Quản trị khách sạn

Mã ngành: QHX16

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: A01,D01,D78

Quản trị văn phòng

Mã ngành: QHX17

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Quốc tế học

Mã ngành: QHX18

Chỉ tiêu: 70

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Quốc tế học* (CTĐT CLC)

Mã ngành: QHX43

Chỉ tiêu: 35

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D78

Tâm lý học

Mã ngành: QHX19

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Thông tin – Thư viện

Mã ngành: QHX20

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Tôn giáo học

Mã ngành: QHX21

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Triết học

Mã ngành: QHX22

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83

Văn hóa học

Mã ngành: QHX27

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Văn học

Mã ngành: QHX23

Chỉ tiêu: 65

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Việt Nam học

Mã ngành: QHX24

Chỉ tiêu: 60

Tổ hợp xét: C00,D01,D04,D78,D83

Xã hội học

Mã ngành: QHX25

Chỉ tiêu: 55

Tổ hợp xét: A01,C00,D01,D04,D78,D83