Top 10 dự phòng bảo hành sản phẩm mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề dự phòng bảo hành sản phẩm hay nhất do chính tay đội ngũ evbn chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Hệ thống tài khoản – 352. Dự phòng phải trả.

Tác giả: ketoanthienung.vn

Ngày đăng: 12/09/2020 05:17 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 69201 đánh giá)

Tóm tắt: Hệ thống tài khoản. Danh mục Tài khoản Kế toán.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã bán, ……. read more

Hệ thống tài khoản - 352. Dự phòng phải trả.

2. Hỏi đáp CSTC

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 04/17/2020 02:31 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 38611 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng theo cam kết với khách hàng nhưng tối đa không quá 05% tổng ……. read more

Hỏi đáp CSTC

3. Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 04/07/2020 09:43 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 52177 đánh giá)

Tóm tắt: Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200 và Ví dụ minh họa cách Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa là tài khoản 3521. Tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho số lượng sản ……. read more

Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200

4. Kế toán xử lý các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,

Tác giả: ketoanthienung.net

Ngày đăng: 04/23/2020 11:30 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 35859 đánh giá)

Tóm tắt: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng đã bán

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp đã lập lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi vào TK 711 “Thu ……. read more

Kế toán xử lý các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,

5. Hướng dẫn xác định giá trị dự phòng bảo hành sản phẩm

Tác giả: lawkey.vn

Ngày đăng: 08/17/2019 09:57 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 50758 đánh giá)

Tóm tắt: A. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG Việc xác định chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm dựa trên các xét đoán và ước tính của doanh nghiệp, kết hợp cùng với các dữ liệu thống kê trong quá khứ;Giá trị trích lập dự phòng bảo hành căn cứ vào giá trị chi phí bảo

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp là dự phòng chi phí cho sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã bán, đã bàn giao cho người mua….. read more

Hướng dẫn xác định giá trị dự phòng bảo hành sản phẩm

6. Hướng dẫn xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Tác giả: baocaotaichinh.vn

Ngày đăng: 12/19/2022 06:18 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 93881 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 3521 – Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã xác định là tiêu thụ trong kỳ ……. read more

Hướng dẫn xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

7. Hướng dẫn kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng – MISA AMIS

Tác giả: es-glocal.com

Ngày đăng: 06/22/2020 06:08 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 45449 đánh giá)

Tóm tắt: Cùng tìm hiểu về bảo hành công trình xây dựng và kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng tại các doanh nghiệp.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phấm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng theo cam kết với khách hàng nhưng tối đa không quá ……. read more

Hướng dẫn kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng - MISA AMIS

8. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng là gì?

Tác giả: mof.gov.vn

Ngày đăng: 09/20/2019 08:57 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 30925 đánh giá)

Tóm tắt: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng (tiếng Anh: Provision for warranty for products, goods and construction works) là một trong những khoản dự phòng được trích trước của doanh nghiệp.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng theo cam kết với khách hàng nhưng tối đa không quá 05% tổng doanh ……. read more

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng là gì?

9. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Tác giả: ketoanhanoigroup.org

Ngày đăng: 11/24/2020 06:14 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 32963 đánh giá)

Tóm tắt: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam kết với khách hàng.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để Hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm theo TT200, chúng ta sử dụng Tài khoản 3521. Tài khoản 3521 – Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: Là tài khoản dùng để ……. read more

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

10. Điều kiện trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp

Tác giả: ketoanducminh.edu.vn

Ngày đăng: 08/13/2022 02:52 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 40326 đánh giá)

Tóm tắt: Điều kiện trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, ……. read more

Điều kiện trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp