Thư viện số Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc Đại học- không chuyên lý luận chính trị)

Abstract: Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội