Trở thành một đảng viên chính thức, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và mong muốn của mọi đảng viên dự bị sau khi trải qua 12 tháng rèn luyện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hết thời gian thử thách, đảng viên dự bị không được chuyển Đảng chính thức mà bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị. Khi xóa tên đảng viên khỏi danh sách đảng viên dự bị, cấp ủy có thẩm quyền phải ra quyết định. Vậy Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị là gì? Trong trường hợp nào đảng viên dự bị sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị và thủ tục tiến hành xóa tên đảng viên dự bị ra sao? Toàn bộ những thắc mắc trên sẽ được EVBN giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây.

Hiểu thế nào là Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị?

Sau khi được kết nạp Đảng, tất cả mọi đảng viên đều phải trải qua thời gian 1 năm dự bị. Đây là khoảng thời gian thử thách dành cho đảng viên để xem họ có thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng hay không. Sau khoảng thời gian này, sẽ có những đảng viên xứng đáng được xét chuyển Đảng chính thức song cũng có số ít đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị được cấp ủy có thẩm quyền ban hành trong trường hợp đảng viên dự bị vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị là quyết định không mong muốn của mọi đảng viên nói riêng và Chi bộ, Đảng bộ nói chung. Nội dung trong Quyết định cần nêu rõ thông tin về đảng viên, căn cứ ra quyết định xóa tên và lý do cụ thể xóa tên đảng viên dự bị.

Quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị

Quyết định này ban hành bởi cấp ủy có thẩm quyền

Những trường hợp đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị

Xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị là một trong những hình thức xử lý đảng viên vi phạm. Vậy cụ thể trong trường hợp nào đảng viên  dự bị sẽ bị xóa tên khỏi danh sách?

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có quy định cụ thể về các hình thức kỷ luật áp dụng với đảng viên. Tại Điều 35 của Điều lệ Đảng quy định:

– 3 hình thức kỷ luật áp dụng đối với tổ chức Đảng là khiển trách, cảnh cáo và nặng nhất là giải tán;

– 4 hình thức kỷ luật áp dụng đối với đảng viên chính thức là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ;

– 2 hình thức kỷ luật áp dụng đối với đảng viên dự bị là khiển trách và cảnh cáo.

Như vậy, dựa trên căn cứ các  quy định tại Điều lệ Đảng cũng như các văn bản hướng dẫn khác thì xóa tên đảng viên dự bị trong danh sách đảng viên dự bị không phải là một hình thức xử lý kỷ luật chỉ là một hình thức xử lý.

Việc xóa tên đảng viên  dự bị thực hiện theo Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành ngày 25/7/2016, cụ thể tại điểm 8.1 của Quy định này và điểm 11.2 trong Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ban hành ngày 20/9/2016. Theo đó, các trường hợp đảng viên dự bị bị xóa tên được quy định như sau:

– Đảng viên dự bị tự ý bỏ sinh hoạt Đảng mà không có lý do hoặc không có lý do chính đáng;

– Đảng viên dự bị trong 1 năm có 3 tháng liên tục không đóng đảng phí mà không có lý do chính đáng;

– Đảng viên dự bị tự ý trả thẻ Đảng cho Chi bộ hoặc tự hủy bỏ thẻ Đảng;

– Đảng viên dự bị giảm sút ý chí phấn đấu, liên tục không làm nhiệm vụ của người đảng viên, mặc dù đã được Chi bộ nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng sau 12 tháng dự bị phấn đấu vẫn không có tiến bộ rõ nét;

– Đảng viên dự bị không bảo đảm được tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị: Biểu hiện thiếu trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, dễ bị tác động…

Điều kiện xóa tên Đảng viên dự bị

Các trường hợp xóa tên Đảng viên dự bị

Theo Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, ban hành ngày 26-7-2016, cụ thể tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35 thì đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật dưới hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo. Khi đảng viên dự bị hoàn thành thời hạn dự bị thì Chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức song nếu vi phạm đến mức độ nặng không còn đủ tư cách đảng viên thì buộc phải đề nghị cấp trên có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị đó ra khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Xem thêm về các văn bản mẫu trong công tác Đảng tại mục thủ tục hành chính của chúng tôi.

Thủ tục xóa tên đảng viên dự bị như thế nào?

Việc xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị phải được tiến hành công khai, thông qua họp bàn trong Hội nghị Chi bộ và Hội nghị của cấp ủy quyết định. Xóa tên đảng viên được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên.

Trong trường hợp biểu quyết hay bỏ phiếu mà không đảm bảo tỉ lệ theo quy định để ban hành Nghị quyết hoặc Quyết định thì Chi bộ cần phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết, bỏ phiếu lên cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016, mục 4.6 về thi hành Điều lệ Đảng thì thủ tục xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách ra khỏi danh sách đảng viên dự bị được quy định như sau:

– Đảng viên dự bị làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước Chi bộ.

– Chi bộ nơi đảng viên dự bị đang sinh hoạt xem xét, thảo luận, tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết cho thấy có từ 2/3 số lượng đảng viên chính thức trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì Chi bộ sẽ ra Nghị quyết rồi tiến hành báo cáo lên Đảng ủy cấp trên.

– Đảng ủy cơ sở xem xét báo cáo của Chi bộ, sau đó, tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết cho thấy có từ 2/3 số lượng đảng ủy viên trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì Đảng ủy cơ sở sẽ ra Nghị quyết rồi tiến hành báo cáo lên cấp ủy có thẩm quyền.

– Ban Thường vụ cấp ủy có thẩm quyền xem xét báo cáo của Đảng ủy cơ sở, sau đó, tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết cho thấy có từ 1/2 số lượng thành viên trong Ban Thường vụ trở lên đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì Ban Thường vụ sẽ ra quyết định xóa tên đảng viên.

– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền có quyền ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu trong Hội nghị được sự đồng ý của ít nhất 2/3 số lượng đảng ủy viên đương nhiệm.

Tải mẫu quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị

Phần cuối bài viết chúng tôi gửi các bạn tham khảo hai mẫu Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị.

Mẫu 21-XTĐV: Quyết định của cấp có thẩm quyền xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị.

Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ cơ sở.

Tin liên quan