Một số vấn đề về cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay

Quá trình đổi mới do Đảng ta đề xướng và lảnh đạo thực hiện gần 25 năm qua đã đem lại những thành tựu lớn lao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đã đưa nước ta phát triển lên một bước quan trọng. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh, quốc phòng được bảo đảm, kinh tế ngày càng phát triển.

Nhằm cung cấp những nghiên cứu về sự biến đổi cơ cấu xã hội, tác động ảnh hưởng của sự biến đổi cơ cấu xã hội đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và xu hướng của nó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay do GS. TS. Tạ Ngọc Tấn làm chủ biên. Nội dung cuốn sách là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nước KX.04.14/06-14: “Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam”.

Trên cơ sở hệ thống lý luận cơ bản và các phương pháp nghiên cứu thích hợp, các tác giả mong muốn đưa ra những đánh giá cơ bản về thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội nước ta trong thời gian qua, làm rõ những tác động khách quan qua lại giữa biến đổi cơ cấu xã hội với sự vận động, phát triển của các lĩnh vực đời sống của đất nước. Ngoài ra, cuốn sách cũng đưa ra những dự báo về xu hướng biến đổi và một số nét dự báo về mô hình tương lai của cơ cấu xã hội Việt Nam trong thời gian tới.