Liên Hệ

EU-Vietnam Business Network (EVBN)
15th floor, The Landmark,
5B Ton Duc Thang, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 (0)8 3823 9515
Fax: +84 (0)8 3823 9514

Project Director
Delphine ROUSSELET (Ms)
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 109
Email: delphine.rousselet[at]evbn.org

Deputy Director
Adina TAUYATSWALA (Ms)
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 105
Email: adina.tauyatswala[at]evbn.org

Project Accountant
Huong Thi NHAN (Ms)
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 102
Email: huong.nhan[at]evbn.org

Legal Consultant
Thao NGUYEN (Ms)
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 108
Email: thao.nguyen[at]evbn.org

Business Development 
A-Chau Le (Ms) – Business Development Manager
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 101
Email: achau.le[at]evbn.org

Events & Communications
Rebecca BAUDEN (Ms) – Senior Event Manager
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 112
Email: rebecca.bauden[at]evbn.org

Dung BUI NGOC (Mr) – Communication and Marketing Manager
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 106
Email: dung.bui[at]evbn.org

Hang DAO (Ms) – Event & Communication Officer
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 111
Email: hang.dao[at]evbn.org

General Enquiries & Business Center
Dung PHAM (Ms) – Business Support Officer
Tel.: +84 (0)8 3823 9515 Ext.: 104
Email: dung.pham[at]evbn.org or info[at]evbn.org

Doanh Nhân

Kế Toán

Mẫu Biên Bản

Mẫu Hợp Đồng

Thủ Thuật Máy Tính

Sự Kiện

Tử Vi

Bài Thu Hoạch

Thủ Tục Hành Chính

Bảo Hiểm Xã Hội