KHÓA HỌC KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

No.

Nội dung

1

Phần 1. Năng lực tư duy

 • Tư duy tổng hợp

 • Tư duy phân tích

 • Tư duy logic

 • Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn

2

Phần 2 : Các công cụ và kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới để hỗ trợ giải quyết vấn đề & ra quyết định.

 • Nguồn gốc của tư duy.

 • Biểu đồ nhân quả Fishbone.

 • Kỹ thuật não công Brian-storming : Nguyên lý của Brain-storming; Triển khai vận hành Brain-storming

 • Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map) : Nguyên lý của Bản đồ tư duy; Triển khai vận hành Bản đồ tư duy

 • Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking) : Nguyên lý của tư duy đột phá; Triển khai vận hành tư duy đột phá

 • Kỹ thuật lưới phân tích Grid Analysic.

 • Ứng dụng 2 nguyên lý, 3 quy luật biện chứng.

 • Các bài tập ứng dụng các kỹ thuật vào tư duy

3

Phần 3 : Rèn luyện kỹ năng tư duy

 • Hướng dẫn cách rèn luyện thói quen cải thiện khả năng tư duy trong cuộc sống và làm việc bằng 6 quy luật tự nhiên.

4

Phần 4 : Các vấn đề cần giải quyết của Quản lý

 • Dự báo tiên liệu mọi việc.

 • Thu hút – tuyển chọn – đào tạo và giữ nhân tài.

 • Giải quyết xung đột – mâu thuẫn nội bộ.

 • Quản lý khủng hoảng, khó khăn trở ngại của Doanh nghiệp.

 • Bài tập tình huống.

5

Phần 5 : Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

 • Định nghĩa vấn đề.

 • Phân loại vấn đề.

 • Những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề.

 • Những khó khăn trở ngại trong giải quyết vấn đề.

 • Tư duy trong giải quyết vấn đề.

 • Bài tập tình huống.

6

Phần 6 : Quy trình giải quyết vấn đề.

 • Các giai đoạn của quy trình giải quyết vấn đề

  • Xác định vấn đề.

  • Phân tích và truy tìm nguyên nhân

  • Đưa ra giải pháp.

  • Ra quyết định và thực hiện giải pháp.

 • Bài tập tình huống.