Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp 2020 mới và chi tiết

Quản trị doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tốt giúp cho các hoạt động trong doanh nghiệp hiệu quả hơn, tạo ra nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vậy quản trị doanh nghiệp gồm những công việc gì? Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp được dùng khi nào và hợp đồng này bao gồm những nội dung gì? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài nội dung liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp.

[download id=”5154″] 

Quản trị doanh nghiệp gồm những công việc gì?

Quản trị doanh nghiệp hiểu một cách đơn giản nó là việc điều hành, kiểm soát doanh nghiệp thông qua hàng loạt những cơ chế, quy định. Quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc doanh nghiệp điều hành hoạt động ra sao để cân bằng quyền hạn, lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, chính phủ, cộng đồng và những người liên quan khác.

Trong hoạt động quản trị doanh nghiệp thì chủ thể quản trị chính là chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản trị viên còn đối tượng quản trị là toàn bộ đội ngũ nhân viên, người lao động. Hoạt động quản trị trong các doanh nghiệp đều nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp gắn với định hướng phát triển lâu dài sao cho mức chi phí quản lý doanh nghiệp thấp, đạt mức cạnh tranh cao trên thị trường.

Quản trị doanh nghiệp bao gồm nhiều công việc khác nhau. Mỗi công việc đóng một vai trò riêng nhưng có mối quan hệ chặt chẽ trong một hệ thống quản trị thống nhất nhằm đảm bảo doanh nghiệp liên tục vận hành và phát triển vì mục tiêu chung.

 • Quản trị doanh nghiệp phải có kế hoạch và đảm bảo dự báo được các nội dung về: Đặc điểm tình hình trong và ngoài doanh nghiệp; Xác định các nguồn lực cần có, trách nhiệm của các bên liên quan trong quản trị doanh nghiệp; Xây dựng mục tiêu hoạt động, các công việc chi tiết.
 • Quản trị doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện kế hoạch như: Tổ chức bộ máy vận hành doanh nghiệp, phân công nhân lực, phân công công việc; Xây dựng, ban hành các chính sách, các cơ chế phối hợp hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Quản trị doanh nghiệp phải lãnh đạo, chỉ đạo mọi quá trình thực hiện kế hoạch, bao gồm tổng thể các hoạt động từ cơ chế, chính sách đến hành vi, phong cách làm việc, khuyến khích nhân viên…
 • Quản trị doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát cũng như điều chỉnh hoạt động kinh doanh thông qua việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý rồi sau đó thu thập các thông tin cần thiết để có thể nắm bắt được tình hình thực tế công việc so với kế hoạch đã đề ra.
Quản trị doanh nghiệp gồm những gì:

Lý thuyết quản trị doanh nghiệp

Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp được dùng khi nào?

Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp là biểu mẫu được ký kết giữa các bên về việc tư vấn các nội dung liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Hợp đồng này được lập ra khi doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về quản trị doanh nghiệp và công ty dịch vụ có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp thực chất là một hợp đồng dân sự, được lập ra trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận các điều khoản giữa các bên liên quan. Theo đó, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp thực hiện các công việc có liên quan đến tư vấn quản trị doanh nghiệp còn doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về quản trị doanh nghiệp có trách nhiện trả tiền đầy đủ, đúng hạn cho công ty tư vấn.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp cần nêu rõ thông tin của hai bên ký kết, các nội dung quản trị doanh nghiệp cần tư vấn, thời hạn hợp đồng dịch vụ cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Tư vấn quản trị doanh nghiệp có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tư vấn trực tiếp, thực hiện các dịch vụ pháp lý tại văn phòng công ty; Tư vấn qua điện thoại; Tư vấn trực tuyến hoặc tư vấn qua Email.

Các nội dung tư vấn quản trị doanh nghiệp chủ yếu bao gồm:

 • Thiết kế và tổ chức quản lý, điều hành doanh nghiệp;
 • Xây dựng các quy chế Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc…
 • Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng;
 • Định biên nhân sự, tuyển dụng và đánh giá, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực;
 • Dịch vụ khảo sát dịch vụ thiết kế phần mềm quản lý…
Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

Hợp đồng dịch vụ quản trị doanh nghiệp là một loại HĐ dân sự

Các nội dung chính trong mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

Phần đầu hợp đồng

– Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp; số hiệu hợp đồng;

– Ghi rõ các căn cứ lập hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp: Bộ Luật dân sự, Nghị định của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn , khả năng và nhu cầu của hai bên.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm các bên ký hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp.

Phần nội dung chính hợp đồng

* Ghi đầy đủ thông tin các bên tham gia ký hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp

– Tên tổ chức, doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Mã số doanh nghiệp;

– Mã số thuế;

– Điện thoại, email, fax, website (nếu có);

– Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng;

– Họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

* Các nội dung thống nhất trong Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp

– Ghi rõ nội dung chi tiết các dịch vụ mà hai bên hợp tác và cung cấp là về những mặt nào: Tư vấn liên quan đến việc ký kết các hợp đồng, thoả thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng tài sản, đàm phán, tư vấn về tái cơ cấu các bộ phận của doanh nghiệp, tư vấn tuyển dụng nhân sự, tư vấn xây dựng chính sách tiền lương…

– Ghi rõ thời gian, thời hạn hợp đồng: hợp đồng có giá trị bao lâu, bắt đầu từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Ghi cụ thể chi phí dịch vụ và phương thức thanh toán:

+ Ghi rõ mức phí dịch vụ là bao nhiêu tiền tính theo nội dung công việc, theo tháng hay hính thức nào khác, giá trên đã bao gồm thuế hay chưa?

+ Ghi rõ thực hiện thanh toán chi phí tư vấn quản trị doanh nghiệp dưới hình thức nào: tiền mặt hay chuyển khoản, một lần hay theo đợt, thời gian thanh toán cụ thể.

– Ghi càng chi tiết càng tốt thoả thuận về quyền hạn và trách nhiệm của từng bên tham gia ký hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệ

 • Cung cấp tài liệu, tư liệu;
 • Bố trí chỗ làm việc tại các cơ sở;
 • Giám  sát và đôn đốc việc thực hiện công việc;
 • Thông báo tiến độ công việc.
 • Phản biện, bổ sung đối với các ý kiến tư vấn;
 • Thực hiện các công việc trong hợp đồng;
 • Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng;
 • Thanh toán chi phí, thù lao theo hợp đồng.

– Ghi rõ phương án giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ quản trị doanh nghiệp: Ghi rõ thương lượng, đền bù với định mức thế nào hay khởi kiện trong các trường hợp cụ thể.

mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

phần đầu mẫu hợp đồng

Phần cuối hợp đồng

– Ghi rõ ngày có hiệu lực của hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp, hợp đồng được lập thành mấy bản, mỗi bản có mấy trang, giao cho ai giữ, bao nhiêu bản.

– Bên công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp cùng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào hợp đồng.

Dưới đây, chúng tôi cung cấp cho các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp mới nhất hiện nay.

[download id=”5154″]