Home

Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm sổ BHXH và các giấy tờ khác có liên quan. Nếu bạn chưa nhận lại sổ BHXH từ Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đề nghị bạn
đến Trung tâm Trung tâm Dịch vụ việc làm để nhận lại. Trường hợp bạn đã nhận sổ BHXH nhưng làm mất sổ BHXH đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) gửi cơ quan BHXH để đề nghị cấp lại sổ BHXH.