Cổng thông tin điện tử huyện Kim Thành

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành nghị định số 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó một số nội dung sửa đổi, bổ sung về cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị định mới như sau:

1. Mức cho vay: Trường hợp xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

2. Về thời hạn vay: Thời hạn vay do NHCSXH và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên (trước đây Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định thời hạn vay tối thiểu 15 năm, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên).

3. Điều kiện được vay vốn:

– Đối với vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Có thiết kế, có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn tồn tại của công trình.

– Đối với vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống. NHCSXH nơi cho vay khi hướng dẫn khách hàng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội viết: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/NOXH phải thực hiện cam kết tại khoản 5 “Tôi và các thành viên trong hộ gia đình cam kết chưa được hưởng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống” thay cho nội dung “Tôi và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng khác, ngân hàng khác”.

4. Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở, điều kiện thu nhập:

– Đối tượng có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị phải có giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 03 và tự kê khai thu nhập theo mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hàng kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng.

– Các đối tượng: (1) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, (2) Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, (3) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức thì phải có: 01 giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập của cơ quan nơi làm việc và 01 giấy xác nhận về điều kiện nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hàng kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng.

NHCSXH huyện