CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC – CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 1. Khái – Studocu

CHƯƠNG 1: NHỮNG

VẤN ĐỀ CƠ BẢN

VỀ NHÀ NƯỚC

1.

Khái niệm đặc trưng của Nhà nước

1.1.

Khái niệm Nhà nước

Có nhiều khái niệm khác nhau về Nhà nước

, tùy thuộc vào thế giới quan của

mỗi người và dòng thời gian lịch sử khá

c nhau.

Quan điểm hiện đại cho rằng, Nhà nư

ớc là một tổ chức của xã hội được lập ra

để quản lý và duy trì trật xã hội bằng cá

ch thiết lập quyền lực công cộng đặc

biệt, phục vụ lợi ích và thực hiện l

ợi ích vừa của giai cấp thống trị, vừa của xã

hội.

1.2.

Đặc trưng của Nhà nước

Nhà nước phân chia dân cư th

ành các đơn vị hành chính theo lãnh thổ. Lãnh

thổ là đặc trưng riêng của Nhà nước

, từ đó xuất hiện chế độ quốc tịch – mối

quan hệ pháp lý giữa 1 cá nhân và một

quốc gia, làm phát sinh các quyền và

nghĩa vụ, giữa quốc gia và cá nh

ân đó.

Nhà nước thiết lập quyền lực công. Quyền l

ực bao trùm toàn bộ lãnh thổ Nhà

nước, có quyền lực tối cao. Nhà nư

ớc có 1 bộ phận đặc biệt để thực hiện quyền

lực và quản lý xã hội, được tổ chức th

ành các cơ quan như: quân đội, toà án,

cảnh sát, v

.v…

Nhà nước có chủ quyền quốc gia, gồm 3 yếu

tố cấu thành: lãnh thổ, dân cư,

quyền lực công cộng. Cqqg là quyền l

àm chủ cách độc lập về mọi mặt trong

phạm vi lãnh thổ, thể hiện quyền tự quyết

, là thuộc tính gắn liền với Nhà nước

Nhà nước ban hành pháp luật và buộ

c mọi thành viên trong xã hội phải thực

hiện, để thực hiện sự quản lý. Pháp lu

ật là các quy tắc xử sự chung, do Nhà

nước ban hành và quản lý, vì sự phát tri

ển của xã hội cũng như giai cấp thống

trị.

Nhà nước quy định và tiến hành thu các lo

ại thuế, để duy trì bộ máy Nhà nước

và tiến hành các hoạt động quản lý đất nư

ớc. Thuế phản ánh thu nhập của

hội, mối quan hệ tài chính giữa Nhà nước

và tổ chức, cá nhân trong xã hội.

2.

Nguồn gốc của Nhà nước

2.1.

Quan điểm phi Mác-xít về nguồn gốc Nhà nước

Thuyết thần học: các phái quân quyền, giáo

quyền, dân quyền cho ra các quan

điểm khác nhau, tựu chung là

Thượng đế sáng tạo ra Nhà nước, quyền lự

c Nhà

nước là vĩnh cửu.

Thuyết gia trưởng: Nhà nước ra đời l

à kết quả của sự phát triển gia đình.

Thuyết khế ước xh: Nhà nước ra đời là kq củ

a 1 bản hợp đồng của các thành

viên để xác lập quyền lực Nh

à nước → Nhà nước do dân lập.

Thuyết bạo lực:

Vũ lực, đấu tranh giai cấp là cơ sở sinh ra Nh

à nước.

Thuyết tâm lý: Nhà nước xuất hiện do nhu c

ầu tâm lý phụ thuộc vào các thủ

lĩnh, lãnh đạo, v

.v