Các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung – CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP – Studocu

CHƯƠNG I.

MỘT

SỐ VẤN Đ

Ề V

Ề NHÀ NƯỚC

VÀ PHÁP

LUẬT

.

I. Nguồn gốc, bản chất, chức năng cuả nhà nước

.

1. Nguồn gốc cuả nhà nước:

Theo quan

điểm cuả chủ

nghiã

Mac-Lênin nhà nước

và pháp

luật không

phải

là những hiện

tượng vĩnh

cữu, bất

biến. Nhà

nước và

pháp luật

chỉ xuất

hiện khi

hội

loài

người

đã

phát

triển

đến

một

giai

đoạn

nhất

định.

Chúng

luôn

vận

động,

phát

triển

sẽ

tiêu

vong

khi

những

điêù

kiện

khách

quan

cho

sự

tồn

taị

và phát triển cuả chúng không còn nữa.

1.1 Chế độ Cộng sản nguyên thuỷ (CSNT) và tổ chức thị tộc – bộ lạc:

Đây là hình thái kinh tế xã hội đâù tiên trong lịch sử nhân loại.

sở

kinh

tế:

chế

độ

sở

hữu

chung

về

liệu

sản

xuất

sản

phẩm

lao

động

với

nguyên

tắc

phân

phối

bình

quân.

Mọi

người

đều

bình

đẳng

trong

lao

động

và hưởng

thụ.

hội

không

kẻ giàu

người

nghèo,

không

giai

cấp và

đấu

tranh

giai

cấp. Tế

bào

sở

cuả

hội

thị

tộc. Thị

tộc

một

tổ

chức

lao

động

sản

xuất,

một

bộ

máy

kinh

tế

hội.

T

rong thị

tộc

sự

phân

công

lao

động

tự

nhiên

giữa

đàn

ông

đàn

bà,

giữa

người

già

trẻ

nhỏ

để

thực

hiện

các công việc khác nhau, chứ chưa mang tính xã hội.

– Quyền lực xã hội và quy phạm xã hội trong chế độ CSNT

:

T

r

ong

hội

cộng

sản

nguyên

thuỷ

chưa

xuất

hiện

nhà

nước

pháp

luật,

tuy

nhiên

đã

tồn

tại

quyền

lực

hệ

thống

quản

các

thị

tộc,

nhưng

đó

thứ

quyền lực xã

hội được tổ

chức thực hiện dựa

trên cơ sở nguyên

tắc dân chủ

thực

sự. Quyền lực xuất phát từ xã hội và phục vụ cho lợi ích của cả cộng đồng.

1.2 Sự tan rã của tổ chức thị tộc và sự xuất hiện của nhà nước:

Nguyên

nhân:

Sự

phát

tr

iển

không

ngừng

cuả

lực

lượng

sản

xuất

đã

tạo

tiền

đề

làm

thay

đổi

phương

thức

sản

xuất

cộng

sản

nguyên

thủy

dẫn

tới

sự

phân

công lao động xã hội.

Sau 03 lần

phân

công lao

động xã

hội, đã phân

chia xã

hội

thành các giai

cấp

đối

lập

nhau,

luôn

mâu

thuẩn

đấu

tranh

gay

gắt

với

nhau,

hội

này

đòi

hỏi

phải

một

tổ

chức

đủ

sức

dập

tắt

các

xung

đột

công

khai

giữa

các

giai

cấp

giữ cho các xung đột ấy trong vòng “trật tự”.

Tổ chức ấy gọi là nhà nước.

=>

Nhà

nước đã

xuất

hiện

một

cách

khách

quan,

sản

phẩm

của

một

hội

đã phát triển đến một giai đoạn nhất định.

Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ và thiết lập quyền lực công cộng.

So

với

tổ

chúc

thị

tộc

trước

đây

,

nhà

nước

hai

đặc

trưng

bản

khác

biệt

với thị tộc:

Nhà

nước

tổ

chức

dân

theo

lãnh

thổ:

Nhà

nước

xuất

hiện

đã

lấy

sự

phân

chia

lãnh

thổ

làm

điểm

xuất

phát.

Cách

tổ

chức

công

dân

theo

lãnh

thổ

đặc