Tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc được yêu cầu thế nào về việc đánh giá năng lực nhân sự?


Tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc được yêu cầu thế nào về việc đánh giá năng lực nhân sự? Mục đích của việc đăng ký cung cấp thông tin của tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc là gì? Câu hỏi của anh Hào (Bình Định).

Tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc được yêu cầu thế nào về việc đánh giá năng lực nhân sự?

Căn cứ theo tiểu mục 7.1 Mục 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 có yêu cầu đối với việc đánh giá năng lực của tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc như sau:

– Tổ chức chứng nhận phải có các quá trình để đảm bảo rằng nhân sự của mình có kiến thức và kỹ năng thích hợp liên quan đến hệ thống truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu cụ thể đối với lĩnh vực kỹ thuật của khách hàng.

– Về xác định tiêu chí năng lực nhân sự:

Tổ chức chứng nhận phải có quá trình xác định tiêu chí năng lực nhân sự tham gia vào quản lý và thực hiện đánh giá và hoạt động chứng nhận khác. Phải xác định các tiêu chí năng lực theo những yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống truy xuất nguồn gốc, cho từng lĩnh vực kỹ thuật và từng chức năng trong quá trình chứng nhận.

Kết quả của quá trình này phải là tiêu chí được lập thành văn bản về kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện một cách hiệu lực các nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận cần hoàn thành nhằm đạt được kết quả dự kiến.

– Quá trình đánh giá năng lực:

Tổ chức chứng nhận phải có các quá trình được lập thành văn bản đối với việc đánh giá năng lực ban đầu và việc theo dõi liên tục năng lực cũng như việc thực hiện của mọi cá nhân tham gia vào việc quản lý, thực hiện đánh giá và các hoạt động chứng nhận khác, theo các tiêu chí năng lực xác định.

Tổ chức chứng nhận phải chứng tỏ rằng phương pháp đánh giá năng lực của mình là có hiệu lực. Kết quả của các quá trình này phải được sử dụng để nhận biết nhân sự chứng tỏ được năng lực cần thiết đối với các chức năng khác nhau của quá trình đánh giá và chứng nhận. Năng lực phải được chứng tỏ trước khi cá nhân đảm nhận trách nhiệm thực hiện hoạt động của mình trong phạm vi của tổ chức chứng nhận.

– Các yếu tố khác cần xem xét:

Tổ chức chứng nhận phải tiếp cận được với các kiến thức chuyên môn kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ cho những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động chứng nhận trong các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau và các khu vực địa lý tổ chức hoạt động. Những kiến thức này này có thể có từ bên ngoài hoặc bởi chính nhân sự của tổ chức chứng nhận.

Tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc được yêu cầu thế nào về việc đánh giá năng lực nhân sự?

Tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc được yêu cầu thế nào về việc đánh giá năng lực nhân sự? (Hình từ Internet)

Yêu cầu về năng lực đối với nhân sự của tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc là gì?

Tại Phụ lục A Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 các yêu cầu về năng lực đối với nhân sự của tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc như sau:

(1) Tất cả nhân sự tham gia vào hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có trình độ về năng lực bao gồm các năng lực chung được quy định trong Phụ lục A Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015).

(2) Yêu cầu cụ thể đối với chuyên gia đánh giá

Chuyên gia đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí năng lực như sau:

Yêu cầu năng lực

Mục đích của việc đăng ký cung cấp thông tin của tổ chức chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc là gì?

Căn cứ theo tiểu mục 9.1.1 Mục 9 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 thì tổ chức chứng nhận phải yêu cầu đại diện có thẩm quyền của tổ chức đăng ký cung cấp thông tin cần thiết để có thể thiết lập:

– Phạm vi chứng nhận mong muốn;

– Thông tin chi tiết liên quan của tổ chức đăng ký theo yêu cầu của chương trình chứng nhận cụ thể, bao gồm tên, (các) địa chỉ của (các) địa điểm, các quá trình và hoạt động, nguồn lực con người và kỹ thuật, các chức năng, mối quan hệ cũng như mọi nghĩa vụ pháp lý liên quan;

– Nhận biết các hoạt động của hệ thống truy xuất nguồn gốc sử dụng nguồn bên ngoài của tổ chức đăng ký có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu;

– Tiêu chuẩn về hệ thống truy xuất nguồn gốc và các chuẩn mực khác liên quan;

– Hệ thống tài liệu quy định về hệ thống truy xuất nguồn gốc của khách hàng;

– Có sử dụng tư vấn hệ thống truy xuất nguồn gốc hay không và nếu có chỉ rõ bên tư vấn.