Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tư pháp, phiên dịch hay công nhân viên chức nhà nước thì việc tìm hiểu bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Vì thế, hãy cùng Langmaster khám phá ngay dưới đây nhé.

1. Từ vựng về Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

Socialist Republic of Vietnam /səʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/ (SRV): Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

President of the Socialist Republic of Vietnam /ˈprɛzɪdənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Vietnam /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

null

 Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

2. Từ vựng về tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Government of the Socialist Republic of Viet Nam (GOV) /ˈgʌvnmənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv Viet Nam/: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ministry of National Defence /ˈmɪnɪstri ɒv ˈnæʃənl dɪˈfɛns/ (MND): Bộ Quốc phòng

Ministry of Public Security /ˈmɪnɪstri ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/ (MPS): Bộ Công an

Ministry of Foreign Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv ˈfɒrɪn əˈfeəz/ (MOFA): Bộ Ngoại giao 

Ministry of Justice /ˈmɪnɪstri ɒv ˈʤʌstɪs/ (MOJ): Bộ Tư pháp

Ministry of Finance /ˈmɪnɪstri ɒv faɪˈnæns/ (MOF): Bộ Tài chính

Ministry of Industry and Trade /ˈmɪnɪstri ɒv ˈɪndəstri ænd treɪd/ (MOIT): Bộ Công Thương

Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv ˈleɪbə, wɔːr ˈɪnvəlɪdz ænd ˈsəʊʃəl əˈfeəz/ (MOLISA): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

Ministry of Transport /ˈmɪnɪstri ɒv ˈtrænspɔːt/ (MOT): Bộ Giao thông vận tải 

Ministry of Construction /ˈmɪnɪstri ɒv kənˈstrʌkʃən/ (MOC): Bộ Xây dựng 

Ministry of Information and Communications /ˈmɪnɪstri ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/ (MIC): Bộ Thông tin và Truyền thông

Ministry of Education and Training /ˈmɪnɪstri ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/ (MOET): Bộ Giáo dục và Đào tạo 

null

Từ vựng về tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Ministry of Agriculture and Rural Development /ˈmɪnɪstri ɒv ˈægrɪkʌlʧər ænd ˈrʊərəl dɪˈvɛləpmənt/ (MARD): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ministry of Planning and Investment /ˈmɪnɪstri ɒv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/ (MPI): Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ministry of Home Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv həʊm əˈfeəz/ (MOHA): Bộ Nội vụ

Ministry of Health /ˈmɪnɪstri ɒv hɛlθ/ (MOH): Bộ Y tế

Ministry of Science and Technology /ˈmɪnɪstri ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/ (MOST): Bộ Khoa học và Công nghệ

–  Ministry of Culture, Sports and Tourism /ˈmɪnɪstri ɒv ˈkʌlʧə, spɔːts ænd ˈtʊərɪz(ə)m/ (MOCST): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ministry of Natural Resources and Environment /ˈmɪnɪstri ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz ænd ɪnˈvaɪərənmənt/ (MONRE): Bộ Tài nguyên và Môi trường

Government Inspectorate /ˈgʌvnmənt ɪnˈspɛktərɪt/ (GI): Thanh tra Chính phủ

The State Bank of Vietnam /ðə steɪt bæŋk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/ (SBV): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Committee for Ethnic Affairs /kəˈmɪti fɔːr ˈɛθnɪk əˈfeəz/ (CEMA): Ủy ban Dân tộc 

Office of the Government /ˈɒfɪs ɒv ðə ˈgʌvnmənt/ (GO): Văn phòng Chính phủ

Xem thêm:

=> 13 MẪU CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THEO CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC BẠN CẦN BIẾT

=> BỎ TÚI NGAY CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

3. Từ vựng về tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

–  Ho Chi Minh Mausoleum Management /Ho Chi Minh ˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/(HCMM): Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viet Nam Social Security /Viet Nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/ (VSI): Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Viet Nam News Agency /Viet Nam njuːz ˈeɪʤənsi/(VNA): Thông tấn xã Việt Nam

Voice of Viet Nam /vɔɪs ɒv Viet Nam/(VOV): Đài Tiếng nói Việt Nam

Viet Nam Television /Viet Nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/(VTV): Đài Truyền hình Việt Nam

Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration /Ho Chi Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/ (HCMA):  Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Viet Nam Academy of Science and Technology /Viet Nam əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/(VAST): Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viet Nam Academy of Social Sciences /Viet Nam əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/(VASS): Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

4. Từ vựng về chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam /praɪm ˈmɪnɪstər ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Permanent Deputy Prime Minister /ˈpɜːmənənt ˈdɛpjʊti praɪm ˈmɪnɪstə/: Phó Thủ tướng Thường trực

Deputy Prime Minister /ˈdɛpjʊti praɪm ˈmɪnɪstə/: Phó Thủ tướng

Minister of National Defence /ˈmɪnɪstər ɒv ˈnæʃənl dɪˈfɛns/: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Minister of Public Security /ˈmɪnɪstər ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/: Bộ trưởng Bộ Công an

Minister of Foreign Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv ˈfɒrɪn əˈfeəz/: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Minister of Justice /ˈmɪnɪstər ɒv ˈʤʌstɪs/: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Minister of Finance /ˈmɪnɪstər ɒv faɪˈnæns/: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Minister of Industry and Trade /ˈmɪnɪstər ɒv ˈɪndəstri ænd treɪd/: Bộ trưởng Bộ Công Thương

Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv ˈleɪbə, wɔːr ˈɪnvəlɪdz ænd ˈsəʊʃəl əˈfeəz/: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Minister of Transport /ˈmɪnɪstər ɒv ˈtrænspɔːt/: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Minister of Construction /ˈmɪnɪstər ɒv kənˈstrʌkʃən/: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Minister of Information and Communications /ˈmɪnɪstər ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Minister of Education and Training /ˈmɪnɪstər ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Minister of Agriculture and Rural Development /ˈmɪnɪstər ɒv ˈægrɪkʌlʧər ænd ˈrʊərəl dɪˈvɛləpmənt/: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Minister of Planning and Investment /ˈmɪnɪstər ɒv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

null

Từ vựng về chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Minister of Home Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv həʊm əˈfeəz/: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Minister of Health /ˈmɪnɪstər ɒv hɛlθ/: Bộ trưởng Bộ Y tế

Minister of Science and Technology /ˈmɪnɪstər ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Minister of Culture, Sports and Tourism /ˈmɪnɪstər ɒv ˈkʌlʧə, spɔːts ænd ˈtʊərɪz(ə)m/: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Minister of Natural Resources and Environment /ˈmɪnɪstər ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz ænd ɪnˈvaɪərənmənt/: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Inspector-General /ɪnˈspɛktə-ˈʤɛnərəl/: Tổng Thanh tra Chính phủ

Governor of the State Bank of Viet Nam /ˈgʌvənər ɒv ðə steɪt bæŋk ɒv Viet Nam/: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs /ˈmɪnɪstə, ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə kəˈmɪti fɔːr ˈɛθnɪk əˈfeəz/: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government /ˈmɪnɪstə, ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈgʌvnmənt/: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

5. Từ vựng về văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Office of the President /ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: Văn phòng Chủ tịch nước 

Chairman/Chairwoman of the Office of the President /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/:  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Assistant to the President /əˈsɪstənt tuː ðə ˈprɛzɪdənt/: Trợ lý Chủ tịch nước

Xem thêm:

=> 30+ MẪU CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN TIẾNG ANH HÀNG NGÀY BẠN CẦN BIẾT

=> 25+ MẪU CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TIẾNG ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ!

6. Từ vựng tiếng Anh về tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

Ministry Office /ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Văn phòng Bộ

Ministry Inspectorate /ˈmɪnɪstri ɪnˈspɛktərɪt/: Thanh tra Bộ

Directorate /dɪˈrɛktərɪt/: Tổng cục 

Committee/Commission /kəˈmɪti/kəˈmɪʃən/: Ủy ban

Department/Authority/Agency /dɪˈpɑːtmənt/ɔːˈθɒrɪti/ˈeɪʤənsi/: Cục

Department /dɪˈpɑːtmənt/: Vụ

Academy /əˈkædəmi/: Học viện

Institute /ˈɪnstɪtjuːt/: Viện

Centre /ˈsɛntə/: Trung tâm

Department of Personnel and Organization /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˌpɜːsəˈnɛl ænd ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən/: Vụ Tổ chức Cán bộ

Department of Legal Affairs /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˈliːgəl əˈfeəz/: Vụ Pháp chế

Department of International Cooperation /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən/: Vụ Hợp tác quốc tế

null

Từ vựng tiếng Anh về tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

7. Từ vựng tiếng anh về chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Permanent Deputy Minister /ˈpɜːmənənt ˈdɛpjʊti ˈmɪnɪstə/: Thứ trưởng Thường trực

Deputy Minister /ˈdɛpjʊti ˈmɪnɪstə/: Thứ trưởng

Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/l: Tổng Cục trưởng

Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Tổng Cục trưởng

Permanent Vice Chairman/Chairwoman /ˈpɜːmənənt vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən//: Phó Chủ nhiệm Thường trực

Vice Chairman/Chairwoman /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən/: Phó Chủ nhiệm

Assistant Minister /əˈsɪstənt ˈmɪnɪstə/: Trợ lý Bộ trưởng

Chairman/Chairwoman of Committee /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv kəˈmɪti/: Chủ nhiệm Ủy ban

Vice Chairman/Chairwoman of Committee /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv kəˈmɪti/: Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Chief of the Ministry Office /ʧiːf ɒv ðə ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Chánh Văn phòng Bộ

Deputy Chief of the Ministry Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ðə ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Phó Chánh Văn phòng Bộ 

Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Cục trưởng

Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Cục trưởng

Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Vụ trưởng

Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Vụ trưởng

President of Academy /ˈprɛzɪdənt ɒv əˈkædəmi/: Giám đốc Học viện

Vice President of Academy /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv əˈkædəmi/: Phó Giám đốc Học viện

Director of Institute /dɪˈrɛktər ɒv ˈɪnstɪtju:t/: Viện trưởng

Deputy Director of Institute /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv ˈɪnstɪtjuːt/: Phó Viện trưởng

Director of Centre /dɪˈrɛktər ɒv ˈsɛntə/: Giám đốc Trung tâm

Deputy Director of Centre /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv ˈsɛntə/: Phó giám đốc Trung tâm

Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

Senior Official /ˈsiːnjər əˈfɪʃəl/: Chuyên viên cao cấp

Principal Official /ˈprɪnsəpəl əˈfɪʃəl/: Chuyên viên chính

Official /əˈfɪʃəl/: Chuyên viên

Senior Inspector /ˈsiːnjər ɪnˈspɛktə/: Thanh tra viên cao cấp

Principal Inspector /ˈprɪnsəpəl ɪnˈspɛktə/: Thanh tra viên chính

Inspector /ɪnˈspɛktə/: Thanh tra viên

8. Từ vựng tiếng Anh về chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management /dɪˈrɛktər ɒv Ho Chi Minhˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/: Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv Ho Chi Minh ˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/: Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

General Director of Vietnam Social Security /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/: Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Deputy General Director of Viet Nam Social Security /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/: Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

General Director of Viet Nam News Agency /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam njuːz ˈeɪʤənsi/: Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Deputy General Director of Viet Nam News Agency /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam njuːz ˈeɪʤənsi/: Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

General Director of Voice of Vietnam /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Deputy General Director of Voice of Vietnam /dɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

General Director of Viet Nam Television /ʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Deputy General Director of Vietnam Television /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/: Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration /ˈprɛzɪdənt ɒv həʊ ʧiː Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/: Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv həʊ ʧiː Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/: Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

President of Vietnam Academy of Science and Technology /ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vice President of Vietnam Academy of Science and Technology /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

President of Vietnam Academy of Social Sciences /ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/: Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

–  Vice President of Vietnam Academy of Social Sciences /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/: Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem thêm:

=> 80 MẪU CÂU HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP NHƯ NGƯỜI BẢN ĐỊA

=> 33 MẪU CÂU NHẬN XÉT BẰNG TIẾNG ANH

9. Từ vựng về tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị Tổng cục

Office /ˈɒfɪs/: Văn phòng

Chief of Office /ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Chánh văn phòng

Deputy Chief of Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Phó chánh văn phòng

Department /dɪˈpɑːtmənt/: Cục

Director /dɪˈrɛktə/: Cục trưởng

Deputy Director /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə/: Phó cục trưởng

Board /bɔːd/: Ban

Head /hɛd/: Trưởng ban

Deputy Head /ˈdɛpjʊti hɛd/: Phó trưởng ban

Branch /brɑːnʧ/: Chi cục

Manager /ˈmænɪʤə/: Chi cục trưởng

Deputy Manager /ˈdɛpjʊti ˈmænɪʤə/: Chi cục phó

Division /dɪˈvɪʒən/: Phòng

Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

Deputy Head of Division /ˈdɛpjʊti hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Phó trưởng phòng

null

Từ vựng về tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị Tổng cục

10. Từ vựng tiếng Anh về tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

Ha Noi Capital /hɑː Noi ˈkæpɪtl/: Thủ đô Hà Nội 

City /ˈsɪti/: Thành phố

Province /ˈprɒvɪns/: Tỉnh

District /ˈdɪstrɪkt/: Quận, huyện

Commune /ˈkɒmjuːn/: Xã

Ward /wɔːd/: Phường

Hamlet, Village /ˈhæmlɪt, ˈvɪlɪʤ/: Thôn/Ấp/Bản

People’s Committee /ˈpiːplz kəˈmɪti/: Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)

–  Office /ˈɒfɪs/: Văn phòng

Department /dɪˈpɑːtmənt/: Sở

Board /bɔːd/: Ban

Committee Division /kəˈmɪti dɪˈvɪʒən/: Phòng (trực thuộc UBND)

Town /taʊn/: Thị xã, thị trấn

11. Từ vựng tiếng Anh về thức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /ˈpɜːmənənt vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Member of the People’s Committee /ˈmɛmbər ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Ủy viên Ủy ban nhân dân

Director of Department /dɪˈrɛktər ɒv dɪˈpɑːtmənt/: Giám đốc Sở

Chief of Office / ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Phó Chánh Văn phòng

Chief Inspector /ʧiːf ɪnˈspɛktə/: Chánh Thanh tra

Deputy Chief Inspector /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɪnˈspɛktə/: Phó Chánh Thanh tra

Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

Deputy Head of Division /ˈdɛpjʊti hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Phó Trưởng phòng

Senior Official /ˈsiːnjər əˈfɪʃəl/: Chuyên viên cao cấp

Principal Official /ˈprɪnsəpəl əˈfɪʃəl/: Chuyên viên chính

Official /əˈfɪʃəl/: Chuyên viên 

Phía trên là toàn bộ từ vựng về bộ máy nhà nước Việt Nam trong tiếng Anh để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học từ vựng của mình. Ngoài ea, đừng quên truy cập Langmaster thường xuyên để cập nhật các bài học tiếng Anh mới nhất mỗi ngày nhé.

Xem thêm: