Tiểu luận triết:Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của Đảng ta ở Việt Nam hiện nay – Studocu

Lời nói đầu

Chủ

nghĩa

duy

vật

lịch

sử

hệ

thống

quan

điểm

duy

vật

biện

chứng

về

hội

của

triết

học

Mác-Lênin,

một

trong

ba

bộ

phận

hợp

thành

triết

học

Mác.

Chủ

nghĩa

duy

vật lịch

sử

giải

sự

tiến

hóa

của

hội

loài

người

bằng

sự

phát

triển

của

trình

độ

sản

xuất.

Cụ

thể

thì

trình

độ

sản

xuất

thay

đổi

khiến

quan

hệ

sản

xuất

thay

đổi,

sự

thay

đổi

quan

hệ

sản

xuất

lại

dẫn

đến

những

mối

quan

hệ

hội

thích

ứng

với

những

quan

hệ

sản

xuất

đó

thay

đổi.

Ngoài

ra,

những

tưởng

nảy

sinh

ra

từ

những

quan

hệ

hội

đó

cũng

thay

đổi

kéo

theo

sự

thay

đổi

hệ

thống

pháp

chính

trị.

Chủ

nghĩa

duy

vật

lịch

sử

của

Mác

trở

thành

phương

pháp

luận

của

nhiều

nhà

nghiên

cứu

trong

các

bộ

môn

như

sử

học, xã hội học,…

Học

thuyết

hình

thái

kinh

tế

hội

một

nội

dung

bản

của

chủ

nghĩa

duy

vật

lịch

sử,

vạch

ra

những

quy

luật

bản

của

sự

vận

động

phát

triển

hội,

phương

pháp

luận

khoa

học

để

nhận

thức,

cải

tạo

hội.

Ngày

nay

,

thế

giới

đang

những

biến

đổi

to

lớn,

sâu

sắc

nhưng

luận

hình

thái

kinh

tế

hội

vẫn

giữ

nguyên

giá

trị

khoa

học

và thời đại.

Ngày

nay

các

chính

đảng

nhà

nước

vẫn

dùng

học

thuyết

hình

thái

kinh

tế

hội

trong

xác

định

cương

lĩnh

của

mình

trong

đó

đảng

Cộng

Sản

V

iệt

Nam.

T

rong

con

đường

phát

triển

quá

độ

lên

chủ

nghĩa xã

hội bỏ qua

chế độ tư bản

chủ nghĩa (Các

Mác chỉ ra lịch

sử loài

người

tất

yếu

trải

qua

các

hình

thái

kinh

tế

hội

sau:

cộng

sản

nguyên

thủy

,

chiếm

hữu

lệ,

phong

kiến,

bản

chủ

nghĩa,

cộng

sản

chủ

nghĩa. Nhưng nước ta

đã bỏ qua HTKT tư bản chủ nghĩa mà

đi thẳng lên

chủ

nghĩa

hội)

của

V

iệt

Nam

hiện

nay

,

học

thuyết

hình

thái

kinh

tế-

xã hội là cơ sở khoa học của việc xác đị

nh con đường phát triển.

Đại

hội

Đảng

toàn

quốc

lần

thứ

VII

(tháng

6/1991)

của

Đảng

ta

đã

khẳng

định:

“Xây

dựng

nước

ta

thành

một

nước

công

nghiệp

sở

vật

chất

kỹ

thuật

hiện

đại,

cấu

kinh

tế

hợ

p

lý,

quan

hệ

sản

xuất

tiến

1