Thủ tục, cách rút bảo hiểm xã hội một lần online năm 2023 cần biết

Hiện nay, vì những lý do khác nhau, nhiều người chọn rút bảo hiểm xã hội một lần (BHXH một lần). Bên cạnh việc đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm các thủ tục, người lao động có thể chọn cách rút bảo hiểm xã hội một lần online để thuận tiện và phù hợp hơn.

Điều kiện rút BHXH một lần online

Để có thể rút bảo hiểm xã hội một lần online, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau: Đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Đã được cấp sổ BHXH theo quy định tại Quyết định 1188/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Đồng thời, người lao động cần có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công.

Thủ tục, cách rút bảo hiểm xã hội một lần online năm 2023 cần biết - Ảnh 1.

Bên cạnh việc đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm các thủ tục, người lao động có thể chọn cách rút bảo hiểm xã hội một lần online.

Thủ tục, cách rút BHXH một lần online năm 2023

Thủ tục, cách rút BHXH một lần online được thực hiện qua 5 bước.

Bước 1: Kê khai và nộp hồ sơ

Tại bước này, người lao động kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

Người lao động không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Tại bước này, cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận hồ sơ chuyển đến từ Cổng Dịch vụ công và kiểm tra nội dung kê khai tại Mẫu số 14A-HSB, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ để thực hiện:

+ Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì gửi thông báo Mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BHXH cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử (Mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BHXH) cho người lao động và phản hồi trạng thái xử lý cho Cổng dịch vụ công Quốc gia.

+ Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để giải quyết.

Cán bộ bộ phận một cửa nhận sổ BHXH bản giấy do người lao động gửi đến khi đã được giải quyết hưởng BHXH một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển phòng Quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định cùng hồ sơ đã được giải quyết hưởng từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.

Bước 3: Giải quyết và lập danh sách chi trả

Tại bước này, cán bộ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định tại tiết 1.1.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 7 Chương III Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB), Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB).

Thủ tục, cách rút bảo hiểm xã hội một lần online năm 2023 cần biết - Ảnh 2.

Thủ tục, cách rút BHXH một lần online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy) và bản điện tử hoặc chỉ bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH.

Sau đó, cán bộ BHXH lập danh sách chi trả BHXH một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 3503/QĐ-BHXH.

Thời hạn giải quyết là tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 4: Chi trả

Tại bước này, cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách C97-HD từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH và thực hiện chi trả theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 3503/QĐ-BHXH.

Chỉ thực hiện trả tiền giải quyết hưởng BHXH một lần (bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân) sau khi người đề nghị giải quyết chế độ đã nhận được Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần, sổ BHXH còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng (nếu có) và đã nộp lại sổ BHXH bản giấy.

Sau đó, cán bộ BHXH thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả BHXH một lần.

Trường hợp người hưởng đăng ký nhận chế độ BHXH một lần trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH: trên cơ sở CMND/CCCD/Hộ chiếu đã được bộ phận Một cửa đối chiếu, xác thực nhân thân, bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện kiểm tra đối chiếu chữ ký của người hưởng tại Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số 14A-HSB) với chữ ký trên danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số C97-HD).

Đối với trường hợp trả qua tài khoản cá nhân: Trả theo tài khoản của cá nhân người lao động. Trước khi chuyển tiền vào tài khoản, cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính liên hệ với người hưởng theo số điện thoại để kiểm tra lại thông tin và thông báo việc chuyển tiền chế độ BHXH một lần để xác nhận.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết

Tại bước này, bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để trả cho người nộp gồm: Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH, Sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký đối với trường hợp hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng từ Bộ phận/Phòng quản lý thu, sổ thẻ.

Sau khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ tại bộ phận Một cửa điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký và hướng dẫn người hưởng nộp lại sổ BHXH bản giấy. Trường hợp nhận kết quả tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH thì khi đến nhận kết quả mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu và sổ BHXH bản giấy để nộp lại cho cơ quan BHXH.

Với trường hợp người hưởng đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH, cán bộ trả kết quả thực hiện đối chiếu CMND/CCCD/Hộ chiếu/Thông tin tài khoản cá nhân (nếu nhận qua tài khoản cá nhân) theo các thông tin của người hưởng trên hồ sơ; scan CMND/CCCD/Hộ chiếu, ký số bản scan để lưu hồ sơ, đề nghị người hưởng ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả.

Sau đó thông tin cho Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính để thực hiện trả bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản người hưởng (trường hợp trả bằng tiền mặt, chỉ dẫn cho người hưởng nhận trực tiếp; trường hợp chuyển qua tài khoản cá nhân, thông tin kịp thời về việc đã trả kết quả cho người hưởng để Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện việc chuyển tiền).

Với trường hợp người hưởng chỉ đăng ký nhận kết quả bản điện tử: Bản điện tử được gửi vào kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công.