Sẵn sàng về thuế – hiểu được những thay đổi trong cải cách thuế ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình | Internal Revenue Service

FS-2019-2, tháng 2 năm 2019

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm (TCJA), được ban hành vào cuối năm 2017, đã tạo ra sự thay đổi luật thuế mạnh mẽ nhất trong hơn 30 năm. TCJA, thường được gọi là luật cải cách thuế, ảnh hưởng đến gần như tất cả mọi người đóng thuế — và tờ khai liên bang năm 2018 mà họ sẽ nộp vào năm 2019.

Đối với những người đóng thuế chuẩn bị khai thuế cho năm 2018 hoặc sẵn sàng để gặp chuyên gia thuế của họ, việc hiểu được những thay đổi từ Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm có thể giúp họ “Sẵn sàng về thuế”. Xin xem Ấn phẩm 5307 (tiếng Anh)PDF, Cơ Bản Về Cải Cách Thuế Cho Cá Nhân Và Gia Đình, để biết thêm thông tin.

Thay đổi về việc khấu lưu thuế thu nhập liên bang

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm đã thay đổi cách tính thu nhập chịu thuế và giảm thuế suất đối với thu nhập đó. IRS đã ban hành các bảng tính tiền khấu lưu 2018 mới vào năm ngoái để phản ánh những thay đổi này. Vì người đóng thuế cần phải trả hầu hết tiền thuế trong năm, khi kiếm được hay nhận được thu nhập, các bảng này hướng dẫn các nhà xử lý lương bổng và chủ thuê lao động số tiền thuế cần khấu lưu từ tiền lương của nhân viên.

Có lẽ hầu hết người đóng thuế đã bắt đầu thấy các thay đổi về khấu lưu trong tiền lương của họ vào đầu năm 2018. IRS khuyến khích người đóng thuế trong suốt năm 2018 sử dụng Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu của IRS để thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương và điều chỉnh khoản khấu lưu thuế của họ bằng cách nộp Mẫu đơn W-4, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân viên, cho chủ thuê lao động nếu bị khấu lưu thuế quá nhiều hoặc quá ít trong năm đó. Người đóng thuế có thể muốn trả trước các khoản thuế ước tính hoặc bổ sung để tránh tình trạng nợ thuế bất ngờ hoặc bị phạt thuế.

Người đóng thuế trả quá nhiều thuế trong năm sẽ yêu cầu một khoản tín thuế hoặc hoàn thuế cho khoản thanh toán vượt mức trong khi những người trả quá ít thuế, thông qua khấu lưu hoặc trả thuế thông qua các khoản thanh toán ước tính, có thể nợ thuế.

Người đóng thuế nên xem xét khoản khấu lưu thuế của họ vào năm 2019 và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào với chủ thuê lao động càng sớm càng tốt. Điều này có thể giúp tránh vấn đề khấu lưu thuế quá ít để rồi lâm vào tình trạng nhận được ít tiền hoàn thuế hoặc nợ thuế bất ngờ và thậm chí là bị phạt vào năm sau.

Ngoài việc giảm thuế suất, những thay đổi khác trong luật ảnh này hưởng đến người đóng thuế và gia đình của họ bao gồm việc ngừng miễn trừ cá nhân, tăng khấu trừ tiêu chuẩn, tăng tín thuế dành cho con nhỏ và hạn chế hoặc ngừng một số khoản khấu trừ nhất định.

Tạm ngưng khấu trừ cho các khoản miễn giảm cá nhân

Đối với năm 2018, người đóng thuế không thể yêu cầu khấu trừ miễn giảm cá nhân cho chính họ, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của họ. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ không thể giảm thu nhập chịu thuế theo số tiền miễn giảm cho mỗi người có tên trong hồ sơ khai thuế của họ như họ đã làm được trong những năm trước đó. Tuy nhiên, những thay đổi đối với khoản khấu trừ tiêu chuẩn và Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ có thể bù đắp ít nhất một phần thay đổi này cho hầu hết các gia đình và, trong một số trường hợp, có thể mang lại khoản hoàn thuế lớn hơn.

Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn tăng gần gấp đôi

Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn là một số tiền mà làm giảm thu nhập chịu thuế của những người đóng thuế. Mức này là khác nhau tùy theo tình trạng khai thuế. Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm đã tăng khoản khấu trừ thuế tiêu chuẩn này lên gần gấp đôi.

Bắt đầu từ năm 2018, khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho mỗi tình trạng khai thuế là:

Tình trạng khai thuế
Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn
Bắt đầu vào năm 2018
Tăng so với năm 2017
Độc thân
$12,000
Tăng từ $6,350 cho năm 2017
Vợ chồng khai chung. Người góa vợ/chồng đủ điều kiện.
$24,000
Tăng từ $12,7000 cho năm 2017
Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
$12,000
Tăng từ $6,350 cho năm 2017
Chủ gia đình
$18,000
Tăng từ $9,350 cho năm 2017

Các mức này là cao hơn đối với những người khai thuế bị mù hoặc được ít nhất 65 tuổi.

Hơn 9 trong số 10 người đóng thuế sử dụng phần mềm thuế hoặc chuyên gia thuế để khai thuế. Nói chung, người đóng thuế sẽ trả lời một chuỗi câu hỏi theo dạng phỏng vấn và phần mềm hoặc chuyên gia thuế sẽ chọn lựa chọn tốt nhất (khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ theo từng khoản) cho họ. Luật thuế mới không thay đổi quy trình này và IRS đã phối hợp đầy đủ với các nhà phát triển phần mềm và chuyên gia thuế để đảm bảo họ sẵn sàng hỗ trợ.

Khấu trừ từng khoản được sửa đổi hoặc ngừng lại

Hầu hết những người thường sử dụng khấu trừ từng khoản nộp Bản khai A, Khấu trừ từng khoản, đều bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm. Nhiều cá nhân đã khấu trừ từng khoản vào năm ngoái bây giờ có thể thấy có lợi hơn khi áp dụng mức khấu trừ tiêu chuẩn giờ cao hơn – và có thể thấy việc khai thuế đơn giản hơn.

Khấu trừ cho thuế thu nhập tiểu bang và địa phương, thuế doanh thu và thuế tài sản đã được sửa đổi. Tổng khoản khấu trừ của người đóng thuế đối với thuế thu nhập, thuế doanh thu và thuế tài sản tiểu bang và địa phương được giới hạn ở mức tối đa là $10,000 ($5,000 nếu là vợ chồng khai riêng). Bất cứ số tiền nào trên mức này không được khấu trừ.

Khoản khấu trừ dành cho tiền lãi vay vốn chủ sở hữu nhà đã được sửa đổi. Tiền lãi phải trả cho hầu hết các khoản vay vốn chủ sở hữu nhà không được khấu trừ, trừ khi tiền lãi này được trả cho số tiền vay được sử dụng để mua, xây dựng hoặc cải thiện đáng kể một ngôi nhà chính hoặc ngôi nhà thứ hai. Ví dụ, lãi suất trên một khoản vay vốn chủ sở hữu nhà được sử dụng để xây thêm vào một ngôi nhà hiện có thường khấu trừ được, trong khi lãi suất trên cùng một khoản vay được sử dụng để trả chi phí sinh hoạt cá nhân, chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng, thì không.

Khấu trừ cho tổn thất do tai họa và trộm cắp đã được sửa đổi. Tổn thất cá nhân của người đóng thuế do tai họa và trộm cắp giờ đây phải là một thảm họa được công bố trên toàn liên bang thì mới được khấu trừ.

Tạm ngưng các khấu trừ từng khoản khác. Trước đây, khi một người đóng thuế khấu trừ từng khoản, họ có thể khấu trừ số tiền khấu trừ từng khoản khác vượt quá 2 phần trăm tổng thu nhập đã điều chỉnh của họ. Những chi phí này không còn được khấu trừ. Điều này bao gồm các chi phí nhân viên không được hoàn lại như đồng phục, lệ phí công đoàn và việc khấu trừ cho các bữa ăn, giải trí và du lịch liên quan đến kinh doanh. Nó cũng bao gồm các khoản khấu trừ cho phí chuẩn bị khai thuế và chi phí đầu tư.

Hãy xem Hướng dẫn 2018 cho Bản khai A (tiếng Anh)PDF, Khấu trừ từng khoản, và Ấn phẩm 5307 (tiếng Anh)PDF để biết các thay đổi khấu trừ từng khoản khác không được liệt kê ở đây.

Các quyền lợi dành cho người phụ thuộc được mở rộng hoặc thay đổi

Tín thuế dành cho con nhỏ và tín thuế dành cho con nhỏ bổ sung. Giờ đây số lượng gia đình với trẻ em dưới 17 tuổi đủ tiêu chuẩn hưởng khoản tín thuế dành cho con nhỏ lớn hơn sẽ tăng. Cho năm 2018, tín thuế tối đa tăng lên $2,000 cho mỗi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn. Tối đa $1,400 từ tín thuế này có thể được hoàn thuế cho mỗi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn theo dạng tín thuế dành cho con nhỏ bổ sung. Ngoài ra, ngưỡng thu nhập khi tín thuế dành cho con nhỏ bắt đầu giảm đã được tăng lên đến $200,000 ($400,000 nếu là vợ chồng khai chung).

Bắt đầu từ năm thuế 2018, con quý vị phải có số An Sinh Xã Hội do Sở An Sinh Xã Hội cấp trước ngày hết hạn khai thuế (bao gồm cả thời gian gia hạn) thì mới được coi là trẻ em đủ tiêu chuẩn cho Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ hoặc Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ Bổ Sung. Trẻ em có ITIN không được yêu cầu nhận tín thuế.

Tín thuế dành cho người phụ thuộc khác. Một tín thuế mới tối đa $500 hiện có cho những người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ trẻ em mà có thể được yêu cầu cấp tín thuế dành cho con nhỏ. Điều này có nghĩa là người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này cho con từ 17 tuổi trở lên, bao gồm cả sinh viên đại học/cao đẳng, trẻ em có số ITIN hoặc người thân khác trong gia đình. Người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn phải là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ. Tín thuế này được tính bằng tín thuế dành cho con nhỏ trong các hướng dẫn trên mẫu khai thuế. Tổng số của cả hai tín thuế này tùy thuộc vào một lần giảm duy nhất khi tổng thu nhập đã điều chỉnh vượt quá $200,000 ($400,000 nếu là vợ chồng khai chung).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Ấn phẩm 972 (tiếng Anh) năm 2018, Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ.

Tạm ngưng khấu trừ và loại trừ chi phí di dời

Tạm ngưng khấu trừ chi phí di dời. Trong thời gian tạm ngưng, người đóng thuế không được khấu trừ phí sử dụng xe ôtô để di dời. Ngoài ra, chủ thuê lao động sẽ bao gồm tiền bồi hoàn chi phí di dời vào thu nhập chịu thuế trong tiền lương của nhân viên, bởi vì luật mới đã tạm ngưng một khoản loại trừ từ thu nhập trước đây dành cho tiền bồi hoàn chi phí di dời đủ tiêu chuẩn từ chủ thuê lao động. Những thay đổi này không áp dụng cho các thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ.

Khoản miễn giảm thuế tối thiểu thay thế (

Alternative minimum tax

hay

AMT

) tăng lên

Khoản miễn giảm AMT đã tăng lên đến $70,300 ($109,400 nếu là vợ chồng khai chung hoặc người góa vợ/chồng đủ tiêu chuẩn; $54,700 nếu là vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế). Mức thu nhập khi khoản AMT bắt đầu giảm đã tăng lên đến $500,000 (1 triệu đô la nếu là vợ chồng khai chung). Để biết thêm chi tiết, xem phần Hướng Dẫn 2018 cho Mẫu đơn 6251 (tiếng Anh)PDF, Thuế Tối Thiểu Thay Thế – Cá Nhân.

Báo cáo bảo hiểm y tế 2018

Người đóng thuế phải tiếp tục báo cáo bảo hiểm y tế, hội đủ tiêu chuẩn để được miễn giảm, hoặc báo cáo một khoản thanh toán phí trả chung cho năm thuế 2018. Hầu hết người đóng thuế đều có bảo hiểm y tế đủ tiêu chuẩn hoặc được miễn nguyên 12 tháng trong năm và sẽ đánh dấu vào ô vuông trên trang đầu của hồ sơ khai thuế của họ. Đối với năm thuế 2018, IRS sẽ không cho rằng hồ sơ khai thuế là hoàn chỉnh và chính xác nếu người đóng thuế không khai là có bảo hiểm nguyên năm, được miễn yêu cầu có bảo hiểm, hoặc khai báo một khoản thanh toán phí trả chung trong hồ sơ khai thuế. Người đóng thuế vẫn có nghĩa vụ tuân theo luật pháp và trả nợ thuế, nếu có, tại thời điểm khai thuế.

Khoản thanh toán phí trả chung được giảm xuống bằng 0 theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm cho năm thuế 2019 và tất cả các năm sau đó. Hãy xem IRS.gov/aca  để biết thêm thông tin.

Các chương trình hưu trí

Tái xác định các khoản chuyển đổi sang chương trình Roth. Các cá nhân không còn được tái xác định một khoản chuyển đổi từ chương trình IRA truyền thống, SEP hoặc SIMPLE sang Roth IRA. Luật mới cũng cấm tái xác định các khoản chuyển đổi sang Roth IRA từ các chương trình hưu trí khác, chẳng hạn như chương trình 401(k) hoặc 403(b). Một khoản đóng góp thường xuyên cho chương trình Roth IRA hoặc IRA truyền thống vẫn được coi như khoản đóng góp cho các chương trình IRA khác. Hãy xem Câu hỏi thường gặp về IRA (IRA FAQs) – Tái xác định các khoản đóng góp IRA (tiếng Anh) và IRS.gov/taxreform (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Các khoản vay lợi ích cho nhân viên sắp nghỉ việc. Nếu một người đóng thuế nghỉ việc (hoặc nếu chương trình lợi ích nhân viên chấm dứt) mà vẫn còn nợ một khoản vay lợi ích nhân viên, một nhà tài trợ chương trình có thể bù đắp số dư khoản vay với số tiền còn lại trong tài khoản của người đó. Nếu khoản vay lợi ích được bù đắp thì người đóng thuế có thời gian đến ngày đáo hạn, tính cả giai đoạn gia hạn, để chuyển số dư khoản vay sang một chương trình IRA hoặc chương trình hưu trí đủ tiêu chuẩn khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo mục Câu Hỏi Thường Gặp của Các Chương Trình Hưu Trí liên quan đến tiền vay và IRS.gov/taxreform.

Cứu trợ thiên tai. Các luật được ban hành vào năm 2017 và 2018 giúp những người tham gia chương trình hưu trí dễ dàng sử dụng quỹ hưu trí để khắc phục tổn thất do thiên tai gây ra trong các khu vực thảm họa được chính phủ liên bang xác định trong năm 2016, 2017 và 2018. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang Cứu Trợ Thiên Tài Dành Cho Chương Trình Hưu Trí Và IRA (tiếng Anh).

Các chương trình 529 và tài khoản

ABLE

Tài khoản ABLE và chuyển sang từ chương trình 529. TCJA tăng số lượng các khoản đóng góp được phép vào tài khoản ABLE và thêm các quy định đặc biệt đối với giới hạn đóng góp tăng lên. Điều này cũng cho phép một người thụ hưởng được chỉ định trong tài khoản ABLE nhận được Tín Dụng Tiết Kiệm đối với các khoản đóng góp vào tài khoản này. Các khoản chuyển sang với số lượng giới hạn giờ đây cho phép việc chuyển từ tài khoản chương trình học phí đủ tiêu chuẩn 529 của người thụ hưởng được chỉ định vào tài khoản ABLE của người thụ hưởng được chỉ định hoặc thành viên gia đình của họ. Để biết thêm thông tin về tài khoản ABLE, hãy xem Ấn phẩm 907 (tiếng Anh)PDF , Điểm nổi bật về thuế dành cho người khuyết tật.

Các chương trình 529 và giáo dục mẫu giáo đến lớp 12. TCJA mở rộng loại hình giáo dục mà người đóng thuế có thể sử dụng quỹ chương trình 529. Luật mới cho phép dùng tiền từ các chương trình 529 để trả tiền học, tối đa $10,000 cho mỗi người thụ hưởng (bất kể số lượng chương trình đóng góp) mỗi năm cho trường tiểu học hoặc trung học (mẫu giáo – lớp 12) công, tư hoặc trường tôn giáo do người thụ hưởng chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ấn phẩm 970 (tiếng Anh)PDF, Quyền lợi về thuế dành cho giáo dục.

Những thay đổi ảnh hưởng đến người đóng thuế là doanh nghiệp nhỏ

Tiền khấu trừ lợi tức kinh doanh đủ tiêu chuẩn

Nhiều chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân một chủ, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty tín thác và công ty S có thể khấu trừ 20 phần trăm từ thu nhập kinh doanh đủ tiêu chuẩn của họ. Mức khấu trừ mới này — được đề cập đến trong Phần 199A sự khấu trừ hay tiền khấu trừ lợi tức kinh doanh đủ tiêu chuẩn — được áp dụng cho các năm chịu thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017. Những người đóng thuế hội đủ điều kiện có thể yêu cầu mức khấu trừ này lần đầu tiên trong tờ khai thuế 2018 mà họ nộp vào năm 2019. Một loạt các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) cung cấp thêm thông tin về sự khấu trừ, thu nhập và các hạn chế khác.

Các thay đổi về khấu hao và bù đắp chi phí cho doanh nghiệp

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm đã thay đổi một số luật liên quan đến khấu hao và bù đắp chi phí mà có thể ảnh hưởng đến tình trạng thuế của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể ngay lập tức bù đắp nhiều hơn. Hiện có thể tạm thời cho bù đắp 100 phần trăm chi phí đối với một số tài sản kinh doanh nhất định. Cũng có những thay đổi về giới hạn khấu hao đối với ô tô hạng sang và tài sản sử dụng cá nhân. Tìm thêm thông tin chi tiết trong FS-2018-9 (tiếng Anh), Các quy tắc và giới hạn mới về khấu hao và bù đắp chi phí theo Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm.

Ấn phẩm 5318 (tiếng Anh)PDF, Cải cách thuế: Điều gì mới cho doanh nghiệp của quý vị, cung cấp thông tin về các thay đổi đối với các khoản khấu trừ, khấu hao, bù đắp chi phí, tín thuế, quyền lợi phụ và các hạng mục khác mà có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.