Phát biểu nào sau đây sai

Chọn đáp án B

Đáp án A sai vì ancol có liên kết hiđro nên có nhiệt độ sôi cao hơn este có cùng số C.

Đáp án B đúng. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn bằng phản ứng hiđro hóa.

Đáp án C sai. Công thức chung của este là CnH2n + 2 – 2k – 2xO2x nên số nguyên tử H của este đơn chức và đa chức luôn là một số chẵn.

Đáp án D sai. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là xà phòng và glixerol.