Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét

tuyển 1

Tổ hợp xét

tuyển 2

Tổ hợp xét

tuyển 3

Tổ hợp xét

tuyển 4

Tổ hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp

môn

Môn chính

Tổ hợp

môn

Môn chính

15

Đại học

QHX12

Nhật Bản học

50

 

 

D01,

D06

 

D78

 

16

Đại học

QHX13

Quan    hệ    công chúng

60

 

C00

 

D01, D04

 

D78, D83

 

17

Đại học

QHX14

Quản lý thông tin

45

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

18

Đại học

QHX42

Quản lý thông tin

* (CTĐT CLC)

45

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

 

19

 

Đại học

 

QHX15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

70

 

A01

 

 

 

 

D01

 

 

D78

 

20

Đại học

QHX16

Quản trị khách sạn

65

A01

 

 

D01

 

D78

 

21

Đại học

QHX17

Quản     trị     văn phòng

65

A01

 

C00

 

D01, D04

 

D78, D83

 

22

Đại học

QHX18

Quốc tế học

55

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

23

Đại học

QHX43

Quốc tế học *

(CTĐT CLC)

55

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

24

Đại học

QHX19

Tâm lý học

85

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

25

Đại học

QHX20

Thông tin – Thư viện

45

A01

 

C00

 

D01

 

D78

 

26

Đại học

QHX21

Tôn giáo học

45

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

27

Đại học

QHX22

Triết học

45

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

28

Đại học

QHX27

Văn hóa học

45

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

29

Đại học

QHX23

Văn học

70

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

30

Đại học

QHX24

Việt Nam học

60

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83

 

31

Đại học

QHX25

Xã hội học

65

A01

 

C00

 

D01,

D04

 

D78,

D83