Luật số 05/2007/QH12 của Quốc hội: LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

QUỐC HỘI


QUỐC HỘI

_________________

Luật số: 05/2007/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –
Hạnh phúc


___________________________

Hà Nội, ngày 21
tháng 11 năm 2007


 

LUẬT

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số
51/2001/QH10;


Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng
hoá.

 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động
liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng
hóa.

Điều 2.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan
đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam .

Điều 3.

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:

1. Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất
hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.

2. Hàng hoá là sản phẩm được đưa vào thị trường,
tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị.

3. Sản phẩm, hàng hoá không có khả năng gây mất
an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 1) là sản phẩm, hàng hoá trong
điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không
gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

4. Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn
(sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện
vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả
năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

5. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của
các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp
dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là tổ
chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất (sau đây gọi là người sản
xuất), nhập khẩu (sau đây gọi là người nhập khẩu), xuất khẩu (sau đây gọi là
người xuất khẩu), bán hàng, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là người bán hàng).

7. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến
chất l­ượng sản phẩm, hàng hoá là người tiêu dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp,
tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan kiểm tra
và cơ quan quản lý nhà n­ước về chất l­ượng sản phẩm, hàng hoá.

8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến
hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản
phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công
bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định là
tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và được cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố danh sách để tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh lựa chọn sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ
yêu cầu quản lý nhà nước.

10. Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định
một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.

11. Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản
phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.

12. Chứng nhận là việc đánh giá và xác nhận sự
phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công
bố áp dụng (gọi là chứng nhận hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (gọi là
chứng nhận hợp quy).

13. Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy
trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với
yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

14. Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp là việc
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam chấp
nhận kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức đánh giá sự phù hợp của quốc gia,
vùng lãnh thổ khác thực hiện.

15. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá (sau đây gọi là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) là việc cơ quan
nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản
xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự
phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

16. Cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc kiểm
tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi là cơ quan kiểm tra
chất lượng sản phẩm, hàng hoá) là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc Bộ quản lý
ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương.

17. Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá bao gồm
kết quả đánh giá sự phù hợp, tài liệu quảng cáo, giới thiệu tính năng, công
dụng, đặc tính, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hoá.  

Điều 4.

Áp dụng pháp luật

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động
liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải tuân theo quy định của Luật này
và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động
liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá là công trình xây dựng, dịch vụ,
hàng hoá đã qua sử dụng không thuộc diện phải kiểm định; sản phẩm, hàng hoá phục
vụ quốc phòng, an ninh và sản phẩm, hàng hoá đặc thù khác phải tuân thủ các
nguyên tắc chung của Luật này và được điều chỉnh cụ thể bằng văn bản pháp luật
khác.

3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật
này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 5.

Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Chất lượng sản phẩm, hàng hoá đư��c quản lý
trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào
khả năng gây mất an toàn, sản phẩm, hàng hoá được quản lý như sau:

a) Sản phẩm, hàng hoá nhóm 1 được quản lý chất
lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng;

b) Sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 được quản lý chất
lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Chính phủ quy định cụ thể việc ban hành Danh mục
sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

2. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá là trách
nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người, động vật,
thực vật, tài sản, môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh
tranh của sản phẩm, hàng hoá Việt Nam.

3. Quản lý nhà nước về chất l­ượng sản phẩm, hàng
hoá là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm thực thi các
quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản
phẩm, hàng hoá phải bảo đảm minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về
xuất xứ hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất l­ượng sản
phẩm, hàng hoá, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Điều 6.

Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng
hoá

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng và áp
dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, hàng hoá và công tác quản lý, điều hành
sản xuất, kinh doanh.

2. Xây dựng chương trình quốc gia nâng cao năng
suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

3. Đầu tư, phát triển hệ thống thử nghiệm đáp ứng
yêu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng
hoá.

4. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực phục vụ hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; xây dựng ý thức sản xuất, kinh doanh sản phẩm,
hàng hoá có chất lượng, vì quyền lợi người tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng, thân
thiện môi trường; nâng cao nhận thức xã hội về tiêu dùng, xây dựng tập quán tiêu
dùng văn minh.

6. Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá
nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào hoạt động
thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

7. Mở rộng hợp tác với các quốc gia, các vùng
lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong
hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; tăng cường ký kết điều
ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước,
vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực về kết quả đánh giá sự phù
hợp; khuyến khích các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam ký kết thỏa thuận
thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp với tổ chức tương ứng của các nước, vùng
lãnh thổ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển thương mại giữa Việt Nam với các
nước, vùng lãnh thổ.

 

Điều 7.

Giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá bao
gồm Giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng của tổ chức, cá nhân.

2. Điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng chất
lượng quốc gia do Chính phủ quy định.

3. Điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất
lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ quy
định.

Điều 8.
Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Sản xuất sản phẩm, nhập khẩu, mua bán hàng hoá
đã bị Nhà nước cấm lưu thông.

2. Sản xuất sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua
bán hàng hóa, trao đổi, tiếp thị sản phẩm, hàng hoá không bảo đảm quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng.

3. Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hoá không
có nguồn gốc rõ ràng.

4. Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hoá, trao
đổi, tiếp thị sản phẩm, hàng hoá đã hết hạn sử dụng.

5. Dùng thực phẩm, dược phẩm không bảo đảm chất
lượng hoặc đã hết hạn sử dụng làm từ thiện hoặc cho, tặng để sử dụng cho người.

6. Cố tình cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả thử
nghiệm, kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng
hóa.

7. Giả mạo hoặc sử dụng trái phép dấu hợp chuẩn,
dấu hợp quy, các dấu hiệu khác về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

8. Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc
chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với
tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc có hành
vi gian dối về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa.

10. Che giấu thông tin về khả năng gây mất an
toàn của sản phẩm, hàng hoá đối với ng­ười, động vật, thực vật, tài sản, môi
tr­ường.

11. Sản xuất, chế biến sản phẩm, hàng hoá bằng
nguyên liệu, vật liệu cấm sử dụng để sản xuất, chế biến sản phẩm, hàng hoá đó.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc hoạt động
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa để cản trở bất hợp pháp, gây phiền hà,
sách nhiễu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân hoặc bao
che hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

13. Lợi dụng hoạt động quản lý chất lượng sản
phẩm, hàng hóa để gây phương hại cho lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

 


Chương II


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ


Mục 1

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH
DOANH

 

Điều 9.

Quyền của người sản xuất

1. Quyết định và công bố mức chất lượng sản phẩm
do mình sản xuất, cung cấp.

2. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để
bảo đảm chất lượng sản phẩm.

3. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử
nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trường hợp chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất
lượng sản phẩm theo yêu cầu quản lý nhà nước thì người sản xuất lựa chọn tổ chức
đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu
hiệu khác cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu người bán hàng hợp tác trong việc thu
hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

6. Khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra, quyết
định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định tại
Mục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Điều 10.

Nghĩa vụ của người sản xuất

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối
với sản phẩm trước khi đưa ra thị trường theo quy định tại Điều 28 của Luật này
và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất.

2. Thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn
hàng hóa, bao bì, trong tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định của pháp luật
về nhãn hàng hóa.

3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá.

4. Cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản
phẩm và cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng.

5. Thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo
quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

6. Cung cấp thông tin về việc bảo hành và thực
hiện việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng.

7. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng mới, nhận lại
hàng có khuyết tật bị người bán hàng, người tiêu dùng trả lại.

8. Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên
liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa gây
mất an toàn hoặc sản phẩm, hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp
dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Thu hồi, xử lý sản phẩm, hàng hóa không bảo
đảm chất lượng. Trong trường hợp phải tiêu huỷ hàng hóa thì phải chịu toàn bộ
chi phí cho việc tiêu huỷ hàng hoá và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu
huỷ hàng hoá theo quy định của pháp luật.

10. Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Mục 2
Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Tuân thủ các quy định, quyết định về thanh
tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Trả chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn,
chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 31; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm theo
quy định tại Điều 41; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định theo quy định tại
Điều 58 của Luật này.

13. Chứng minh kết quả sai và lỗi của tổ chức
đánh giá sự phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật này.

 

Điều 11.

Quyền của người nhập khẩu

1. Quyết định lựa chọn mức chất lượng của hàng
hoá do mình nhập khẩu.

2. Yêu cầu người xuất khẩu cung cấp hàng hoá đúng
chất lượng đã thoả thuận theo hợp đồng.

3. Lựa chọn tổ chức giám định để giám định chất
lượng hàng hoá do mình nhập khẩu.

4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu
hiệu khác cho hàng hoá nhập khẩu theo quy định.

5. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để
duy trì chất lượng sản phẩm, hàng hoá do mình nhập khẩu.

6. Yêu cầu người bán hàng hợp tác trong việc thu
hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

7. Khiếu nại kết luận của kiểm soát viên chất
lượng, đoàn kiểm tra, quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền.

8. Được bồi thường thiệt hại theo quy định tại
Mục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Điều 12.

Nghĩa vụ của người nhập khẩu

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối
với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng và ghi nhãn
hàng hoá theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa do mình nhập khẩu.

3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá.

4. Tổ chức và kiểm soát quá trình vận chuyển, lưu
giữ, bảo quản để duy trì chất lượng hàng hóa.

5. Thông báo điều kiện phải thực hiện khi vận
chuyển, lưu giữ, bảo quản hàng hoá theo quy định của pháp luật.

6. Cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của hàng
hóa và cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng.

7. Cung cấp thông tin về việc bảo hành và thực
hiện việc bảo hành hàng hóa cho người bán hàng, người tiêu dùng.

8. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng mới, nhận lại
hàng có khuyết tật bị người bán hàng trả lại.

9. Kịp thời ngừng nhập khẩu, thông báo cho các
bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện hàng hóa gây mất
an toàn hoặc hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng.

10. Tái xuất hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

11. Tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy
chuẩn kỹ thuật tương ứng nhưng không tái xuất được; chịu toàn bộ chi phí cho
việc tiêu huỷ hàng hoá và chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu huỷ hàng hoá
theo quy định của pháp luật.

12. Thu hồi, xử lý hàng hóa không bảo đảm chất
lượng.

13. Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Mục 2
Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

14. Tuân thủ các quy định, quyết định về thanh
tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15. Trả chi phí, lệ phí phục vụ kiểm tra chất
lượng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 37; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm
theo quy định tại Điều 41; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định theo quy định
tại Điều 58 của Luật này.

Điều 13.

Quyền của người xuất khẩu

1. Quyết định lựa chọn mức chất lượng của hàng
hoá xuất khẩu.

2. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử
nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu.

3. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để
duy trì chất lượng hàng hoá cho đến thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá
đó cho người nhập khẩu.

4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu
hiệu khác cho hàng hoá xuất khẩu theo quy định.

5. Yêu cầu người nhập khẩu hàng hoá hợp tác trong
việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo thoả thuận.

6. Khiếu nại quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định tại
Mục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 


Điều 14. Nghĩa vụ của người xuất khẩu

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối
với hàng hoá xuất khẩu theo quy định tại Điều 32 của Luật này và chịu trách
nhiệm về chất lượng hàng hoá.

2. Thực hiện các biện pháp xử lý hàng hoá xuất
khẩu không phù hợp theo quy định tại Điều 33 của Luật này. Trong trường hợp phải
tiêu huỷ hàng hóa thì phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu huỷ hàng hoá và
chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tiêu huỷ hàng hoá theo quy định của pháp
luật.

3. Tuân thủ các quy định, quyết định về thanh
tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trả chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn,
chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 31, chi phí lấy mẫu, thử nghiệm theo
quy định tại Điều 41 và chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định theo quy định tại
Điều 58 của Luật này.

Điều 15.

Quyền của người bán hàng

1. Quyết định cách thức kiểm tra chất lượng hàng
hoá.

2. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử
nghiệm, giám định hàng hoá.

3. Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để
duy trì chất lượng hàng hoá.

4. Được giải quyết tranh chấp theo quy định tại
Mục 1 Chương V của Luật này và yêu cầu người sản xuất, người nhập khẩu đã cung
cấp hàng hoá bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật
này.

5. Khiếu nại kết luận của kiểm soát viên chất
lượng, đoàn kiểm tra và quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền.

6. Được bồi thường thiệt hại theo quy định tại
Mục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Điều 16.

Nghĩa vụ của người bán hàng

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối
với hàng hoá lưu thông trên thị trường theo quy định tại Điều 38 của Luật này và
chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

2. Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa,
dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, các tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa.

3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá.

4. Áp dụng các biện pháp để duy trì chất lượng
hàng hoá trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản.

5. Thông báo cho người mua điều kiện phải thực
hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng hàng hoá.

6. Cung cấp thông tin về việc bảo hành hàng hóa
cho người mua.

7. Cung cấp tài liệu, thông tin về hàng hoá bị
kiểm tra cho kiểm soát viên chất lượng, đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra chất
lượng sản phẩm, hàng hoá.

8. Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất
an toàn của hàng hoá và cách phòng ngừa cho người mua khi nhận được thông tin
cảnh báo từ người sản xuất, người nhập khẩu.

9. Kịp thời dừng bán hàng, thông tin cho người
sản xuất, người nhập khẩu và người mua khi phát hiện hàng hoá gây mất an toàn
hoặc hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng.

10. Hoàn lại tiền hoặc đổi hàng mới, nhận lại
hàng có khuyết tật bị người mua trả lại.

11. Hợp tác với người sản xuất, người nhập khẩu
thu hồi, xử lý hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn
kỹ thuật tương ứng.

12. Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Mục 2
Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

13. Tuân thủ các quy định, quyết định về thanh
tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14. Trả chi phí lấy mẫu, thử nghiệm theo quy định
tại Điều 41; chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định theo quy định tại Điều 58
của Luật này.

 


Mục 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 17.
Quyền của người tiêu dùng

1. Được cung cấp thông tin trung thực về mức độ
an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm,
hàng hoá.

2. Được cung cấp thông tin về việc bảo hành hàng
hóa, khả năng gây mất an toàn của hàng hoá và cách phòng ngừa khi nhận được
thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người nhập khẩu.

3. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền
hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật.

4. Được bồi thường thiệt hại theo quy định tại
Mục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
hàng hóa thực hiện trách nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định
của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng trợ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Điều 18.
Nghĩa vụ của người tiêu dùng

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối
với hàng hoá trong quá trình sử dụng theo quy định tại Điều 42 của Luật này.

2. Tuân thủ quy định và hướng dẫn của người sản
xuất, người nhập khẩu, người bán hàng về việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử
dụng sản phẩm, hàng hóa.

3. Tuân thủ quy định về kiểm định chất lượng sản
phẩm, hàng hoá trong quá trình sử dụng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục do Bộ
quản lý ngành, lĩnh vực quy định.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường trong quá trình sử dụng sản phẩm, hàng hoá.


Mục 3

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, TỔ CHỨC
NGHỀ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 19.
Quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp

1. Tiến hành thử nghiệm, giám định, kiểm định,
chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức,
cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

2. Được thanh toán chi phí theo thoả thuận với
các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá có nhu cầu đánh giá
sự phù hợp hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Cung cấp kết quả thử nghiệm cho đối tượng được
đánh giá sự phù hợp tương ứng.

4. Cấp, cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc
tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận sự phù hợp, quyền sử dụng dấu hợp chuẩn,
dấu hợp quy đã cấp cho các đối tượng được giám định hoặc chứng nhận tương ứng.

5. Từ chối cung cấp thông tin liên quan đến kết
quả thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa
cho bên thứ ba, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

6. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận
kết quả đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

7. Thu chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn,
chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 31; thu chi phí, lệ phí phục vụ kiểm
tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 37; thu chi phí thử
nghiệm theo quy định tại Điều 41; thu chi phí thử nghiệm, giám định theo quy
định tại Điều 58 của Luật này.

Điều 20.

Nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp

1. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5
Điều 25 của Luật này.

2. Không được từ chối cung cấp dịch vụ khi không
có lý do chính đáng.

3. Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả quả
đánh giá sự phù hợp của tổ chức được đánh giá sự phù hợp, trừ trường hợp được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, độc lập, khách
quan, chính xác và không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hoá và tổ chức, cá
nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

5. Bảo đảm trình tự, thủ tục đánh giá sự phù hợp
theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

6. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại
chúng về việc cấp, cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, thu hồi
giấy chứng nhận sự phù hợp và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy.

7. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền về hoạt động đánh giá sự phù hợp.

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả
đánh giá sự phù hợp.

9. Trả tiền phạt cho tổ chức, cá nhân có sản
phẩm, hàng hóa được đánh giá trong trường hợp cung cấp sai kết quả đánh giá sự
phù hợp. Mức phạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá 10 lần chi phí
đánh giá, trường hợp các bên không thoả thuận được thì mức phạt do trọng tài
hoặc toà án quyết định, nhưng không vượt quá 10 lần chi phí đánh giá.

10. Bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản
1 Điều 63 của Luật này.

Điều 21.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nghề nghiệp

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc áp dụng pháp luật về chất lượng
sản phẩm, hàng hóa; xây dựng ý thức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá có
chất lượng, vì quyền lợi người tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi
trường; nâng cao nhận thức xã hội về tiêu dùng, xây dựng tập quán tiêu dùng văn
minh.

2. Hỗ trợ, nâng cao nhận thức và vận động tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng pháp luật về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa.

3. Đào tạo, bồi dưỡng về phương thức quản lý chất
lượng sản phẩm, hàng hóa và phản biện xã hội trong hoạt động quản lý chất lượng
sản phẩm, hàng hóa.

4. Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Khiếu nại, khởi kiện trong tranh chấp về chất
lượng sản phẩm, hàng hoá gây thiệt hại cho thành viên, tổ chức nghề nghiệp.

Điều 22.

Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Đại diện cho người tiêu dùng bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của họ khi nhận được khiếu nại, phản ánh về chất lượng hàng hóa
không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng,
định lượng ghi trên nhãn hoặc không bảo đảm chất lượng theo hợp đồng.

2. Nhận thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân
sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hoá không phù hợp, mức độ không phù hợp của
hàng hóa với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và cung
cấp thông tin này cho các cơ quan thông tin đại chúng, đồng thời chịu trách
nhiệm về thông tin do mình cung cấp theo quy định của pháp luật.

3. Kiến nghị cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xử lý hoặc giải quyết các vi phạm của tổ chức, cá nhân
sản xuất, kinh doanh về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng
sản phẩm, hàng hoá gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

5. Tổ chức hướng dẫn, tư vấn về quyền lợi người
tiêu dùng liên quan tới chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 


Chương III


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA


TRONG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, LƯU THÔNG

TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG


Mục 1


QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 23.

Công bố tiêu chuẩn áp dụng

1. Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các
đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc một
trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì hàng hoá;

b) Nhãn hàng hoá;

c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá.

2. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không
được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền ban hành.

 

Điều 24.
Công bố sự phù hợp

1. Người sản xuất thông báo sản phẩm của mình phù
hợp với tiêu chuẩn (sau đây gọi là công bố hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ
thuật (sau đây gọi là công bố hợp quy).

2. Việc công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được
thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 25.

Đánh giá sự phù hợp

1. Việc thử nghiệm được quy định như sau:

a) Thử nghiệm phục vụ hoạt động của tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo thoả thuận với tổ chức thử nghiệm;

b) Thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước được thực
hiện tại phòng thử nghiệm được chỉ định.

2. Việc giám định được quy định như sau:

a) Giám định phục vụ mục đích thương mại do tổ
chức giám định thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám
định;

b) Việc giám định phục vụ quản lý nhà nước do tổ
chức giám định được chỉ định thực hiện.

3. Việc chứng nhận được quy định như sau:

a) Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiện theo thỏa
thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận;

b) Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận
được chỉ định thực hiện.

4. Việc kiểm định được quy định như sau:

a) Kiểm định bao gồm kiểm định định kỳ, kiểm định
bất thường;

b) Việc kiểm định phải do tổ chức kiểm định được
chỉ định thực hiện.

5. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải đáp ứng các
điều kiện sau đây:

a) Có tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu chung
đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu
chuẩn quốc tế tương ứng;

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp
với yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng;

c) Đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 26.

Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp

1. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
giữa tổ chức, cá nhân tại Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, vùng lãnh
thổ do các bên tự thoả thuận.

2. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước có
thẩm quyền của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

 

Điều 27.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
bao gồm các nội dung sau đây:

a) Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định trong
quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện
pháp quản lý nhà nước về chất lượng trong sản xuất;

b) Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn
hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm
tra;

c) Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp
dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.

2. Kiểm tra chất lượng hàng hoá trong nhập khẩu,
lưu thông trên thị trường bao gồm các nội dung sau đây:

a) Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn
hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá
cần kiểm tra;

b) Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp
dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.

3. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa do
cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá quy định tại Điều 45 của Luật này
tiến hành.

4. Việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng đối với
sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp
chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến
theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực được thực hiện theo quy định của Bộ
quản lý ngành, lĩnh vực.

 


Mục 2

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT

Điều 28.

Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị
trường

1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về
quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau:

a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất
lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy
chuẩn kỹ thuật tương ứng.

b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều
23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá.

c) Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp
chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1.

d) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến
quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2.

2. Việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất,
kinh doanh nhỏ lẻ trước khi đưa ra thị trường được thực hiện theo quy định của
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 29.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

1. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản
xuất được tiến hành theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Hàng hoá xuất khẩu không bảo đảm chất lượng
quy định tại Điều 32 của Luật này;

b) Hàng hoá lưu thông trên thị trường không phù
hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định tại
khoản 3 Điều 40 của Luật này.

2. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản
xuất do cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá được thực hiện dưới hình
thức đoàn kiểm tra quy định tại Điều 48 của Luật này.

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm
trong sản xuất được quy định như sau:

a) Xuất trình quyết định kiểm tra;

b) Tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại
khoản 1 Điều 27 của Luật này;

c) Lập biên bản kiểm tra;

d) Thông báo cho người sản xuất và báo cáo cho cơ
quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá về kết quả kiểm tra;

đ) Xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 30 của
Luật này.

Điều 30.

Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất

1. Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
trong sản xuất, khi phát hiện người sản xuất không thực hiện đúng các yêu cầu về
tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm và
điều kiện liên quan đến quá trình sản xuất thì việc xử lý được thực hiện theo
quy định sau đây:

a) Đoàn kiểm tra yêu cầu người sản xuất thực hiện
các biện pháp khắc phục, sửa chữa để bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đưa
ra thị trường;

b) Sau khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra mà ngư­ời
sản xuất vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về vi phạm của tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh, thông báo công khai trên ph­ương tiện thông tin
đại chúng tên, địa chỉ của người sản xuất, tên sản phẩm không phù hợp và mức độ
không phù hợp của sản phẩm;

c) Sau khi bị thông báo công khai trên phương
tiện thông tin đại chúng mà người sản xuất vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm
tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý
theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
trong sản xuất, mà kết quả thử nghiệm khẳng định sản phẩm không phù hợp với tiêu
chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đe dọa đến sự an toàn của
người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì cơ quan kiểm tra chất lượng
sản phẩm, hàng hoá thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tạm
đình chỉ sản xuất sản phẩm không phù hợp và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Điều 31.

Chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy

Người sản xuất phải trả chi phí thử nghiệm, chứng
nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, tổ
chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

 


Mục 3

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Điều 32.

Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá xuất khẩu

1. Người xuất khẩu hàng hoá phải bảo đảm hàng hóa
xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc
tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với
nước, vùng lãnh thổ có liên quan.

2. Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong
quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý nhằm bảo đảm
chất lượng sản phẩm do mình sản xuất.

Điều 33.

Biện pháp xử lý hàng hoá xuất khẩu không bảo đảm điều kiện xuất khẩu

Hàng hoá không bảo đảm điều kiện xuất khẩu quy
định tại khoản 1 Điều 32 của Luật này mà không xuất khẩu được hoặc bị trả lại
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hoá áp dụng một hoặc các biện pháp xử lý sau đây:

1. Thực hiện biện pháp kiểm tra chất lượng sản
phẩm trong sản xuất theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27, trình tự thủ tục
theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này đối với hàng hoá xuất khẩu không
bảo đảm chất lượng gây ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín quốc gia.

2. Cho lưu thông trên thị trường nếu chất lượng
hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Việt Nam .

3. Yêu cầu người sản xuất khắc phục, sửa chữa để
hàng hoá được tiếp tục xuất khẩu hoặc được lưu thông trên thị trường Việt Nam
sau khi đã đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

4. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra
quyết định tiêu huỷ.

 


Mục 4

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Điều 34.

Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu

1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu
chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định
của pháp luật về nhãn hàng hoá.

2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công
bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến
quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc
được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

3. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 không đáp ứng
quy định tại khoản 2 Điều này khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ
định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này giám định tại
cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập.

4. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm
tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình
tự, thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật này.

Điều 35.

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
của người nhập khẩu gồm bản đăng ký kiểm tra chất lượng, bản sao chứng chỉ chất
lượng có chứng thực, tài liệu kỹ thuật khác liên quan, bản sao hợp đồng mua bán
và danh mục hàng hoá kèm theo hợp đồng;

b) Xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đăng
ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập
khẩu;

c) Tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra quy
định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này;

d) Thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập
khẩu, xác nhận hàng hoá đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục nhập
khẩu hàng hoá với cơ quan hải quan;

đ) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo
quy định tại Điều 36 của Luật này.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ quản
lý ngành, lĩnh vực quy định chi tiết trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng
hoá nhập khẩu thuộc phạm vi được phân công quản lý quy định tại khoản 5 Điều 68,
khoản 4 Điều 69 và khoản 2 Điều 70 của Luật này.

Điều 36.

Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1. Hàng hóa có giấy chứng nhận kết quả đánh giá
sự phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp
quy thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá yêu cầu người nhập khẩu
khắc phục trước khi xác nhận để làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan.

2. Trường hợp hàng hoá đáp ứng yêu cầu về nhãn
hàng hoá nhưng không có giấy chứng nhận kết quả đánh giá sự phù hợp thì cơ quan
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá yêu cầu người nhập khẩu lựa chọn một
trong số tổ chức giám định đã được chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện việc đánh
giá và cấp giấy chứng nhận nhập khẩu tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất.

3. Trong trường hợp kết quả thử nghiệm, giám định
chất lượng hàng hoá xác định hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn công bố áp dụng,
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Việt Nam, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hoá báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm yêu cầu quản lý chất lượng, cơ quan nhà nước
có thẩm quyền quyết định buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế hàng hoá, đồng
thời thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý và người nhập khẩu biết để
thực hiện.

4. Hàng hoá nhập khẩu sau khi được thông quan
được phép lưu thông trên thị trường và chịu sự kiểm tra chất lượng theo quy định
tại Mục 5 Chương này.

Điều 37.

Chi phí, lệ phí phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

1. Người nhập khẩu trả chi phí thử nghiệm, giám
định theo thoả thuận với tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định chất lượng.

2. Người nhập khẩu nộp lệ phí kiểm tra chất lượng
hàng hoá nhập khẩu.

3. Bộ Tài chính quy định mức, việc thu và quản lý
lệ phí kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.


Mục 5

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Điều 38.

Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

Hàng hoá lưu thông trên thị trường phải được
người bán hàng thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sau đây:

1. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
trong quá trình lưu thông hàng hoá hoặc tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất
lượng nhằm duy trì chất lượng của hàng hoá do mình bán;

2. Chịu sự kiểm tra chất lượng hàng hoá theo nội
dung kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 27; trình tự, thủ tục kiểm tra quy định
tại Điều 39; xử lý vi phạm pháp luât quy định tại Điều 40 của Luật này.

Điều 39.

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

1. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo trình
tự, thủ tục như sau:

a) Xuất trình quyết định kiểm tra trước khi kiểm
tra;

b) Tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại
khoản 2 Điều 27 của Luật này;

c) Lập biên bản kiểm tra;

d) Thông báo kết quả kiểm tra cho người bán hàng
và báo cáo cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

đ) Xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 40 của
Luật này.

2. Kiểm soát viên chất l­ượng tiến hành kiểm tra
độc lập theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Xuất trình thẻ kiểm soát viên trước khi kiểm
tra;

b) Tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại
khoản 2 Điều 27 của Luật này;

c) Lập biên bản kiểm tra;

d) Thông báo kết quả kiểm tra cho người bán hàng
và báo cáo cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

đ) Xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 40 của
Luật này.

Điều 40.

Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị
trường

1. Trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hoá
lưu thông trên thị trường, khi phát hiện hàng hoá không đáp ứng yêu cầu về nhãn
hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, các biện pháp quản lý chất lượng theo quy
chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với hàng hoá và yêu cầu về điều kiện liên quan đến
quá trình sản xuất thì xử lý theo các bước sau:

a) Đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng yêu
cầu người bán hàng tạm dừng việc bán hàng hoá và trong thời hạn không quá 24 giờ
phải báo cáo với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá để xử lý theo
thẩm quyền;

b) Yêu cầu người bán hàng liên hệ với người sản
xuất, người nhập khẩu để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục, sửa chữa;

c) Trường hợp người bán hàng vẫn tiếp tục vi phạm
thì theo đề nghị của đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng, cơ quan kiểm tra
chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết
luận về vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thông báo công khai
trên phương tiện thông tin đại chúng tên người bán hàng, địa chỉ nơi bán hàng,
tên hàng hoá và mức độ không phù hợp của hàng hoá;

d) Sau khi thông báo công khai, người bán hàng
vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá kiến
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu hàng
hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng
áp dụng các biện pháp xử lý như sau:

a) Niêm phong hàng hóa, không cho người bán hàng
được phép tiếp tục bán hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng,
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và trong thời hạn không quá 24 giờ phải báo cáo với
cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá để xử lý theo thẩm quyền;

b) Yêu cầu người bán hàng liên hệ với người sản
xuất, người nhập khẩu để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục, sửa chữa;

c) Trường hợp người bán hàng vẫn tiếp tục vi phạm
hoặc hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng đe dọa sự an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường
thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thông báo công khai trên
ph­ương tiện thông tin đại chúng tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân kinh doanh
hàng hoá, tên hàng hoá không phù hợp và mức độ không phù hợp của hàng hóa;

d) Sau khi thông báo công khai mà người bán hàng
vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá kiến
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp phát hiện hàng hoá lưu thông
trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra chất lượng
sản phẩm, hàng hoá tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo nội dung quy
định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này.

Điều 41.
Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm phục vụ kiểm tra
chất lượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm để kiểm tra chất
lượng sản phẩm trong sản xuất và hàng hoá trên thị trường do cơ quan kiểm tra
chất lượng sản phẩm, hàng hoá quyết định việc lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng
sản phẩm, hàng hóa chi trả. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm được bố trí trong dự
toán kinh phí hoạt động của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

2. Căn cứ kết quả thử nghiệm, cơ quan kiểm tra
chất lượng sản phẩm, hàng hoá kết luận người sản xuất, người bán hàng vi phạm
quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì người sản xuất, người bán hàng
phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

3. Trong trường hợp sản phẩm, hàng hoá bị khiếu
nại, tố cáo về chất lượng mà cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá kết
luận việc khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hoá không đúng thì
người khiếu nại, tố cáo phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng sản
phẩm, hàng hóa cho cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

 


Mục 6

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

 

Điều 42.

Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá trong quá trình sử dụng

1. Hàng hoá phải được sử dụng, vận chuyển, lưu
giữ, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng theo hướng dẫn của người sản xuất.

2. Hàng hoá phải được kiểm định theo quy định
trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban
hành.

 

Điều 43.
Xử lý kết quả kiểm định

1. Hàng hoá sau khi được kiểm định, đáp ứng quy
chuẩn kỹ thuật tương ứng thì được phép tiếp tục sử dụng trong thời gian quy định
tại quy chuẩn kỹ thuật đó.

2. Hàng hoá sau khi được kiểm định không đáp ứng
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì người sở hữu hàng hoá phải có biện pháp khắc
phục; sau khi khắc phục mà kết quả kiểm định vẫn không đạt yêu cầu thì tổ chức
kiểm định không cấp giấy chứng nhận kiểm định và hàng hoá đó không được phép
tiếp tục sử dụng.

 

Điều 44.
Lệ phí kiểm định hàng hoá trong quá trình sử dụng

1. Việc kiểm định hàng hoá trong quá tr�nh sử
dụng phải trả lệ phí kiểm định.

2. Bộ Tài chính quy định mức, việc thu và quản lý
lệ phí kiểm định hàng hoá trong quá trình sử dụng.

 


Chương IV


KIỂM TRA, THANH TRA VỀ
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
 


Mục 1

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ


 

Điều 45.

Phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm
trong sản xuất thuộc phạm vi được phân công theo quy định tại khoản 1 Điều 70
Luật này và hàng hoá trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường,
trong quá trình sử dụng thuộc phạm vi được phân công theo quy định tại khoản 5
Điều 68 và khoản 2 Điều 70 của Luật này.

2. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong
sản xuất thuộc phạm vi được phân công theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật này
và hàng hoá trong nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá
trình sử dụng thuộc phạm vi được phân công theo quy định tại khoản 4 Điều 69 của
Luật này.

3. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc kiểm
tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi của địa phương theo quy định của
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

4. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương và các cơ quan khác có liên quan trong việc kiểm tra chất
lượng sản phẩm, hàng hoá.

Điều 46.
Quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ
quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá có các quyền sau đây:

1. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoặc phân
công kiểm soát viên chất lượng thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc
đột xuất;

2. Cảnh báo các nguy cơ không bảo đảm chất lượng
của sản phẩm, hàng hoá;

3. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo
quy định tại các điều 30, 36 và 40 của Luật này;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định của
đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra,
kiểm soát viên chất lượng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

Điều 47.

Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ
quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá có nhiệm vụ sau đây:

1. Xác định chủng loại hàng hoá cụ thể để tiến
hành kiểm tra chất lượng;

2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm trình cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
của người nhập khẩu;

4. Xác nhận điều kiện bảo đảm chất lượng đối với
hàng hoá nhập khẩu;

5. Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quyết định việc xây dựng đội ngũ kiểm soát viên chất lượng, trang bị phương tiện
kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

6. Ra quyết định xử lý trong thời hạn 3 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn kiểm tra hoặc kiểm soát viên chất
lượng về việc tạm đình chỉ sản xuất, niêm phong, tạm dừng bán hàng;

7. Bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh
bạch và không phân biệt đối xử trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hoá;

8. Bảo mật kết quả kiểm tra khi chưa có kết luận
chính thức và thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh được kiểm tra;

9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả
kiểm tra và các kết luận liên quan.

Điều 48.
Đoàn kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra do thủ trưởng cơ quan kiểm tra
chất lượng sản phẩm, hàng hoá quyết định thành lập trên cơ sở chương trình, kế
hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong
trường hợp có yêu cầu kiểm tra đột xuất.

2. Đoàn kiểm tra phải có ít nhất năm mươi phần
trăm số thành viên là kiểm soát viên chất lượng.

Điều 49.
Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra

Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hoá, đoàn kiểm tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
xuất trình các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hoá theo nội dung kiểm tra
quy định tại Điều 27 và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại
Điều 30 và Điều 40 của Luật này; khi cần thiết, yêu cầu tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh cung cấp bản sao các tài liệu quy định tại khoản này;

2. Lấy mẫu để thử nghiệm khi cần thiết;

3. Niêm phong hàng hóa, tạm dừng bán hàng hoá
không phù hợp trong quá trình kiểm tra trên thị trường;

4. Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
sản phẩm, hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng có biện pháp khắc phục, sửa chữa;

5. Kiến nghị cơ quan kiểm tra chất lượng sản
phẩm, hàng hoá xử lý theo thẩm quyền quy định tại Điều 46 của Luật này.

6. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và
không phân biệt đối xử khi tiến hành kiểm tra;

7. Bảo mật kết quả kiểm tra và các thông tin liên
quan đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được kiểm tra;

8. Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra
cho cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

9. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả
kiểm tra, kết luận và xử lý vi phạm của mình.

 

Điều 50.
Kiểm soát viên chất lượng

1. Kiểm soát viên chất lượng là công chức được bổ
nhiệm vào ngạch kiểm soát viên chất lượng thuộc cơ quan kiểm tra chất lượng sản
phẩm, hàng hoá.

2. Tiêu chuẩn, chế độ và việc bổ nhiệm kiểm soát
viên chất lượng do Chính phủ quy định.

 

Điều 51.
Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm soát viên chất lượng

Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hoá, kiểm soát viên chất lượng có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
xuất trình các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hoá theo nội dung kiểm tra
quy định tại khoản 2 Điều 27 và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy
định tại Điều 40 của Luật này; khi cần thiết, yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh cung cấp bản sao các tài liệu quy định tại khoản này;

2. Niêm phong, tạm dừng bán hàng hoá không phù
hợp trong quá trình kiểm tra trên thị trường;

3. Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
sản phẩm, hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng có biện pháp khắc phục, sửa chữa;

4. Kiến nghị cơ quan kiểm tra chất lượng sản
phẩm, hàng hoá xử lý theo thẩm quyền quy định tại Điều 46 của Luật này;

5. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và
không phân biệt đối xử khi tiến hành kiểm tra;

6. Bảo mật kết quả kiểm tra và các thông tin liên
quan đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được kiểm tra;

7. Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra
cho cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả
kiểm tra, kết luận và xử lý vi phạm của mình.


Mục 2

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 52.
Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là
thanh tra chuyên ngành.

2. Việc thanh tra được thực hiện theo quy định
của pháp luật về thanh tra.

3. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức và hoạt
động của thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 53.

Nhiệm vụ và đối tượng thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật của tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan
đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Đối tượng của thanh tra chuyên ngành về chất
lượng sản phẩm, hàng hoá là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu
dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng và cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

 


Chương V


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT

VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ


Mục 1

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Điều 54.

Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá bao
gồm:

1. Tranh chấp giữa người mua với người nhập khẩu,
người bán hàng hoặc giữa các thương nhân với nhau do sản phẩm, hàng hoá không
phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc thỏa
thuận về chất lượng trong hợp đồng.

2. Tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh với người tiêu dùng và các bên có liên quan do sản phẩm, hàng hoá
không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người, động vật, thực vật, tài sản,
môi trường.

Điều 55.

Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Thương lượng giữa các bên tranh chấp về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức
hoặc cá nhân được các bên thoả thuận chọn làm trung gian.

3. Giải quyết tại trọng tài hoặc toà án.

Thủ tục giải quyết tranh chấp về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa tại trọng tài hoặc toà án được tiến hành theo quy định của pháp
luật về tố tụng trọng tài hoặc tố tụng dân sự.

Điều 56.
Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Thời hiệu khởi kiện về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá giữa người mua với người bán hàng được thực hiện theo quy định của Bộ
luật dân sự.

2. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện về chất lượng
sản phẩm, hàng hoá giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện
theo quy định của Luật thương mại.

3. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đòi bồi thường
do sản phẩm, hàng hoá không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người, động
vật, thực vật, tài sản, môi trường là 2 năm, kể từ thời điểm các bên được thông
báo về thiệt hại với điều kiện thiệt hại xảy ra trong thời hạn sử dụng của sản
phẩm, hàng hoá có ghi hạn sử dụng và 5 năm kể từ ngày giao hàng đối với sản
phẩm, hàng hoá không ghi hạn sử dụng.

Điều 57.
Kiểm tra, thử nghiệm, giám định để giải quyết
tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp chỉ
định hoặc các bên đương sự thoả thuận đề nghị cơ quan, tổ chức có chuyên môn,
nghiệp vụ thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm, giám định sản phẩm, hàng hoá
tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Căn cứ kiểm tra, thử nghiệm, giám định sản
phẩm, hàng hoá tranh chấp bao gồm:

a) Thoả thuận về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
trong hợp đồng;

b) Tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng đối với sản phẩm, hàng hoá.

 

Điều 58.
Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định
trong giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Người khiếu nại, khởi kiện phải trả chi phí
lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định chất l­ượng sản phẩm, hàng hóa tranh chấp.

2. Trong trường hợp kết quả thử nghiệm hoặc giám
định khẳng định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá vi phạm
quy định về chất l­ượng sản phẩm, hàng hóa thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh phải trả lại chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định chất lượng sản
phẩm, hàng hóa tranh chấp cho ng­ười khiếu nại, khởi kiện.


Mục 2

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Điều 59.
Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại do vi phạm quy định về chất lượng
sản phẩm, hàng hóa phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.

2. Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại được
quy định tại Điều 60 của Luật này, tr�� trường hợp các bên tranh chấp có thỏa
thuận khác.

Điều 60.
Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng

1. Thiệt hại về giá trị hàng hóa, tài sản bị hư
hỏng hoặc bị huỷ hoại.

2. Thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ con người.

3. Thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử
dụng, khai thác hàng hóa, tài sản.

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc
phục thiệt hại.

Điều 61.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người sản xuất, người nhập khẩu phải bồi
thường thiệt hại cho người bán hàng hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt
hại do lỗi của người sản xuất, người nhập khẩu không bảo đảm chất lượng hàng
hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này. Việc bồi thường
thiệt hại được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo
quyết định của toà án hoặc trọng tài.

2. Người bán hàng phải bồi thường thiệt hại cho
người mua, người tiêu dùng trong trường hợp thiệt hại phát sinh do lỗi của người
bán hàng không bảo đảm chất lượng hàng hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 2
Điều 62 của Luật này. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thoả thuận
giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của toà án hoặc trọng tài.

Điều 62.

Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại

1. Người sản xuất, người nhập khẩu không phải bồi
thường trong các trường hợp sau đây:

a) Người bán hàng bán hàng hoá đã hết hạn sử
dụng; người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;

b) Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

c) Đã thông báo thu hồi hàng hoá có khuyết tật
đến người bán hàng, người tiêu dùng trước thời điểm hàng hoá gây thiệt hại;

d) Sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật do tuân thủ
quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa
đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của sản phẩm tính đến thời điểm hàng
hoá gây thiệt hại;

e) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng;

g) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua,
người tiêu dùng.

2. Người bán hàng không phải bồi thường cho người
mua, người tiêu dùng trong các trường hợp sau đây:

a) Người tiêu dùng sử dụng hàng hoá đã hết hạn sử
dụng;

b) Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

c) Đã thông báo hàng hoá có khuyết tật đến người
mua, người tiêu dùng nhưng người mua, người tiêu dùng vẫn mua, sử dụng hàng hoá
đó;

d) Hàng hoá có khuyết tật do người sản xuất,
người nhập khẩu tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa
đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của hàng hóa tính đến thời điểm hàng
hoá gây thiệt hại;

e) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua,
người tiêu dùng.

 

Điều 63.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức đánh giá sự phù hợp khi cung cấp
kết quả sai

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp kết quả
sai thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đánh
giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa được
đánh giá sự phù hợp có nghĩa vụ chứng minh kết quả sai và lỗi của tổ chức đánh
giá sự phù hợp quy định tại khoản 1 Điều này.


Mục 3

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 64.

Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ
quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền về quyết định hành chính, hành vi hành
chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân cho là trái
pháp luật hoặc về hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh
vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước
hoặc người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về khiếu
nại, tố cáo của mình.

 

Điều 65.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết
khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi
vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật
về khiếu nại, tố cáo.


Mục 4


XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Điều 66.
Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại
thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm pháp luật về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính,
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được ấn định ít nhất bằng giá trị sản
phẩm, hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ và nhiều nhất không quá năm lần giá trị hàng
hoá vi phạm đã tiêu thụ; tiền do vi phạm mà có sẽ bị tịch thu theo quy định của
pháp luật.

Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức
và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng sản
phẩm, hàng hoá và cách xác định giá trị sản phẩm, hàng hoá vi phạm.

Điều 67.
Khởi kiện hành chính

Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện cơ quan nhà
nước, người có thẩm quyền tại toà án về quyết định hành chính, hành vi hành
chính liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật về
thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

 


Chương VI


TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Điều 68.
Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất
lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm
trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,
hàng hoá.

3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công
nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi địa phương theo phân cấp
của Chính phủ.

5. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội
và yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong từng thời kỳ,
Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành,
lĩnh vực đối với sản phẩm, hàng hoá chưa được quy định tại khoản 2 Điều 70 của
Luật này.

Điều 69.

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ ban
hành và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và văn bản
quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành,
lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng,
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia
nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

3. Thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản
phẩm trong sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật này.

4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước
về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong
quá trình sử dụng liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, thiết bị đo
lường và hàng hoá khác trừ hàng hoá thuộc trách nhiệm của các bộ quản lý ngành,
lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này.

5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành,
lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất
lượng, quy chế quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy chế chỉ định các tổ
chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa trong xuất
khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế
về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

6. Chủ trì tổ chức đánh giá, đề xuất các hình
thức tôn vinh, khen thưởng cấp quốc gia đối với sản phẩm, hàng hoá của tổ chức,
cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy
định điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân về chất lượng
sản phẩm, hàng hoá.

7. Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình quản lý
chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong cả nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
đào tạo, phổ biến kiến thức, thông tin về chất lượng và quản lý chất lượng sản
phẩm, hàng hóa.

8. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực được phân công.

 

Điều 70.
Trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực

1. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo lĩnh vực được phân công, có trách
nhiệm sau đây:

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ ban
hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn
bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với yêu cầu,
nhiệm vụ cụ thể của Bộ, ngành;

c) Tổ chức và chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước
về chất lượng sản phẩm trong sản xuất;

d) Chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức đánh
giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng
hoá;

đ) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của
mình;

e) Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình quản lý
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp
luật; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tìm hiểu thông tin về chất
lượng sản phẩm, hàng hóa;

g) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức
thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thừa nhận lẫn nhau đối với kết
quả đánh giá sự phù hợp.

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản
phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình
sử dụng có khả năng gây mất an toàn được quy định như sau:

a) Bộ Y tế chịu trách nhiệm đối với thực phẩm,
dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc và thuốc
cho người, hoá chất gia dụng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, trang thiết
bị y tế;

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu
trách nhiệm đối với cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo
vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp,
thuỷ sản, công trình thuỷ lợi, đê điều;

c) Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đối với
phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải
chuyên dùng, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ
tầng giao thông;

d) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm đối với thiết
bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hoá chất, vật liệu nổ
công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện
thăm dò, khai thác trên biển;

đ) Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm đối với công
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật;

e) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm đối với phương
tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí đạn dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc
phòng, công trình quốc phòng;

g) Bộ Công an chịu trách nhiệm đối với trang
thiết bị phòng cháy, chữa cháy; trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, khí
tài, công cụ hỗ trợ, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này. 


Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 71.

Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7
năm 2008.

Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12
năm 1999 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

 

Điều 72.

Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật này.


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng