Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 có những điểm gì đáng chú ý?

Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 có những nội dung gì người lao động cần lưu ý? Năm 2021 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng khi nhiều nội dung quan trọng về chính sách BHXH sẽ chính thức có hiệu lực.

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 có những điểm gì đáng chú ý?

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 có những điểm gì đáng chú ý?

1. Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng BHXH bắt buộc

Căn cứ theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ có điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng như sau:

Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Nhóm đối tượng này nếu có đủ 20 năm tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu nếu:

 • Trong điều kiện làm việc bình thường: Nam cần đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ cần đủ 55 tuổi + 4 tháng.

 • Trong điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi + 4 tháng.

 • Người làm công việc khai thác than trong hầm lò từ 15 năm trở lên: Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 45 tuổi + 4 tháng.

 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với các nhóm đối tượng.

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với các nhóm đối tượng.

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Nhóm đối tượng này theo quy định nếu có đủ 20 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu nếp đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đối với điều kiện làm việc bình thường: Nam đủ 55 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi + 4 tháng, trừ đối tượng Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Trong điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Nam đủ 50 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 50 tuổi + 4 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi + 4 tháng.

 • Người bị nhiễm HIV do rủi ro, tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhóm lao động là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã

Nhóm đối tượng này tham gia BHXH nếu khi nghỉ việc có tối thiểu 15 – 20 năm đóng BHXH, nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng thì sẽ được hưởng lương hưu.

2. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu với đối tượng suy giảm khả năng lao động

Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu với những nhóm đối tượng bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Nhóm người lao động, cán bộ công chức, viên chức

Điều kiện hưởng lương hưu với lao động, công chức, viên chức trong điều kiện suy giảm khả năng lao động là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đáp ứng điều kiện:

 • Nam từ 55 tuổi + 3 tháng, nữ từ 50 tuổi 4 tháng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

 • Nam từ 50 tuổi + 3 tháng, nữ từ 45 tuổi + 4 tháng và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 • Có đủ 15 năm làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nhóm quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan 

Khi nghỉ việc, các đối tượng này đủ thời gian đóng BHXH tối thiểu 20 năm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện

Từ ngày 1/1/2021 trở đi, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu nếu:

 • Nam đủ 60 tuổi + 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi + 4 tháng.

 • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

3. Thay đổi về mức hưởng lương hưu

Ngoài thay đổi về điều kiện, Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất sẽ có những điều chỉnh đối với mức hưởng lương hưu năm 2021.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Mức lương hưu hàng tháng: Phụ thuộc vào tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng và có thay đổi như sau:

 • Lao động nam: Năm 2021 lao động nam cứ đóng đủ 19 năm BHXH thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm một năm thì được cộng thêm 2%, tối đa 75%.

 • Lao động nữ: Cứ đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm một năm thì được cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Lao động có thời gian tham gia BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu là 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài hưởng lương hưu sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần tính theo chênh lệch số năm tham gia BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu là 75%. Mỗi năm tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Thay đổi về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Thay đổi về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng:

 • Đối với lao động nam: Năm 2021, đóng đủ 19 năm sẽ được hưởng 45%, sau đó cứ thêm một năm thì được cộng thêm 2%, tối đa 75%.

 • Lao động nữ: Cứ đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm một năm thì được cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

Mức hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu tương tự với lao động tham gia BHXH bắt buộc. Lao động có thời gian tham gia BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu là 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài hưởng lương hưu sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần tính theo chênh lệch số năm tham gia BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu là 75%. Mỗi năm tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Trên đây là Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021. Người lao động có thể tham khảo để nắm được những thay đổi về chính sách nhằm biết quyền lợi của mình.

Bài viết cùng chủ đề