Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Theo Thông tư, cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm; Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ két quả đầu tư từ quỹ liên kế tchung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm…

Mời xem nội dung Thông tư:thong_tu_522016ttbtc_GSSO.pdf