Hỏi đáp

Câu trả lời:

Bạn tham gia BHXH từ tháng 03/2018 đến tháng 3/2019 và có nguyện vọng hưởng BHXH một lần, BHXH Việt Nam căn cứ thông tin Bạn cung cấp để tính mức hưởng BHXH một lần tại thời điểm tháng 4/2020 theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH như sau:

Việc tính mức bình quân tiền lương tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng để tính hưởng BHXH một lần căn cứ quy định về mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

  • Từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018 (10 tháng), mức lương 4.258.600 đồng/tháng, hệ số 1,03:

                              4.258.600 x 1,03 x 10 = 43.863.580 đồng

          – Từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2019 (3 tháng), mức lương 4.472.600 đồng/tháng, hệ số 1:

                               4.472.600 x 1 x 3 = 13.417.800 đồng

             Tổng số tiền: 43.863.580 + 13.417.800 = 57.281.380 đồng

             Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là:

                              57.281.380 / (10+3) = 4.406.260 đồng/tháng

             Số năm đóng BHXH của Bạn là 01 năm 01 tháng, số tháng lẻ là 01 tháng được tính là 0,5 năm nên số năm đóng BHXH để tính hưởng BHXH một lần của Bạn là 1,5 năm.

              Mức hưởng BHXH một lần là:

                           4.406.260 x 2 x 1,5 = 13.218.780 đồng

             Như vậy, với thông tin Bạn cung cấp, cơ quan BHXH tạm tính mức hưởng BHXH một lần Bạn nhận được là 13.218.780 đồng.