Hỏi đáp

Câu trả lời:

Theo Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017, cụm từ “Số sổ” in trên tờ bìa và tờ rời sổ BHXH được thay thế bằng “Mã số”. Nghĩa là về bản chất, số sổ BHXH và mã số BHXH là như nhau. Mã số BHXH mà số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia BHXH, được cấp và ghi trên sổ BHXH và thẻ BHYT.

Trường hợp của bạn mã số BHXH và số sổ BHXH của bạn không giống nhau đề nghị bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động của bạn hoặc với BHXH địa phương nơi đơn vị bạn đang đóng BHXH để thực hiện gộp mã số BHXH thành một mã số duy nhất.