Học khối xã hội làm nghề gì? Ngành nào HOT nhất ban xã hội hiện nay?

Khối D14

Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh

Khối D15

Ngữ văn, Địa lý và Tiếng Anh

Khối D41 

Ngữ văn, Địa lý và tiếng Đức

Khối D42

Ngữ văn, Địa lý và tiếng Nga

Khối D43

Ngữ văn, Địa lý và tiếng Nhật

Khối D44

Ngữ văn, Địa lý và tiếng Pháp

Khối D45

Ngữ văn, Địa lý và tiếng Trung

Khối D78

Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và tiếng Anh

Khối D79

Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Xã hội và tiếng Đức

Khối D80

Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Xã hội và tiếng Nga

Khối D81

Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Xã hội và tiếng Nhật

Khối D82

Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Xã hội và tiếng Pháp

Khối D83

Ngữ văn, tổ hợp Khoa học Xã hội và tiếng Trung