Giáo án thể dục lớp 6 Bài 1 : Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục Thể Thao – Tài liệu text

Giáo án thể dục lớp 6 Bài 1 : Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục Thể Thao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (30.85 KB, 4 trang )

Giáo án thể dục lớp 6
Tiết 2
Lý thuyết THể DụC 6

Bài
Lợi ích tác dụng của TDTT
(tiếp theo)
biên chế tổ tập luyện chọn cán sự, một
số quy định khi
tập luyện
A: Mục đích yêu cầu
Nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết
đúng về TDTT để các em tích cực rèn
luyện thân thể
Biết được lợi ích của tác dụng TDTT đến
cơ,xương,tuần hoàn,hô hấp và quá trình
trao đổi chất
Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử

với bạn và tự giác, tích cực,kiên trì tập
luyện TDTT trong các giờ học Thể dục,tự
học ,tự tập hàng ngày
B: Phương pháp giảng dạy
Phân tích giảng giải, minh hoạ, dẫn
chứng
C: Chuẩn bị của giáo viên
Giáo án, bài tập, câu hỏi tranh ảnh, băng
hình.
KIểm TRA bài củ:
1-em hãy nêu mục tiêu ,nội dung

chương trình của thể dục lớp 6
2-Hãy nêu lợi ích của TDTT đối với con
người
Lợi ích tác dụng của TDTT
Câu 1: Tập luyện TDTT có tác dụng nhưu
thế nào đến cơ,xương
1-Tác dụng đối với hệ cơ
Nếu tập luyện TDTT thường xuyên ,đúng
phương pháp khoa học sẽ làm cho cơ

phát triển ,thể hiện ở sức nhanh,sức
bền,độ đàn hồi và độ linh hoạt của cơ
tăng lên
2-Tác dụng đối với xương
Nếu tập luyện TDTT thường xuyên làm
cho xương tiếp thu máu được đấy đủ
hơn ,các tế bào xương phát triễn nhanh
và trẻ lâu ,xương dày lên cứng và dai
hơn ,khả năng chống đỡ tăng lên
Câu hỏi 2
? Tập luyện TDTT có tác dụng như thế
nào đến hệ tim và hệ mạch
Tác dụng đến tim và hệ mạch
Tập luyện TDTT sẽ làm cho tim khoẻ
lên ,sự vận chuyển máu của hệ mạch đi
nuôi cơ thể và thải các chất cặn bã ra
ngoài được thực hiện nhanh hơn .Nhờ
vậy khí huyết được lưu thông ,người tập
ăn ngon ,ngũ tốt,học tốt có nghĩa là sức

khoẻ dược tăng lên
2-biên chế tổ tập luyện
Mỗi lớp được chia thành 4 tổ,mỗi tổ tập

hợp đứng thành một hàng riêng,mỗi tổ
bầu một tổ trưởng và một tổ phó.Lớp
bầu một lớp trưởng và một lớp phó.Lớp
trưởng có nhiệm vụ điều khiển ,chỉ đạo
lớp thực hiện theo các yêu cầu của giáo
viên(lớp phó thay thế lớp trưởng khi
vắng mặt).Các tổ trưởng(hoặc tổ
phó)điều hành tổ mình khi giáo viên
phân nhóm tập luyện
3-một số quy định khi tập luyện
Trong quá trình tập luyện TDTT yêu cầu
HS có thái độ nghiêm túc tích cực tự
giác tập luyện
Trong giờ học thực hành trang phục
quần áo phải gọn gàng,đi dày ba ta,đội
mũ con
Không được tự ý bỏ ra ngoài khi chưa
được sự đồng ý của giáo viên
Củng cố bài

chương trình của thể dục lớp 62-Hãy nêu lợi ích của TDTT đối với conngườiLợi ích tác dụng của TDTTCâu 1: Tập luyện TDTT có tác dụng nhưuthế nào đến cơ,xương1-Tác dụng đối với hệ cơNếu tập luyện TDTT thường xuyên ,đúngphương pháp khoa học sẽ làm cho cơphát triển ,thể hiện ở sức nhanh,sứcbền,độ đàn hồi và độ linh hoạt của cơtăng lên2-Tác dụng đối với xươngNếu tập luyện TDTT thường xuyên làmcho xương tiếp thu máu được đấy đủhơn ,các tế bào xương phát triễn nhanhvà trẻ lâu ,xương dày lên cứng và daihơn ,khả năng chống đỡ tăng lênCâu hỏi 2? Tập luyện TDTT có tác dụng như thếnào đến hệ tim và hệ mạchTác dụng đến tim và hệ mạchTập luyện TDTT sẽ làm cho tim khoẻlên ,sự vận chuyển máu của hệ mạch đinuôi cơ thể và thải các chất cặn bã rangoài được thực hiện nhanh hơn .Nhờvậy khí huyết được lưu thông ,người tậpăn ngon ,ngũ tốt,học tốt có nghĩa là sứckhoẻ dược tăng lên2-biên chế tổ tập luyệnMỗi lớp được chia thành 4 tổ,mỗi tổ tậphợp đứng thành một hàng riêng,mỗi tổbầu một tổ trưởng và một tổ phó.Lớpbầu một lớp trưởng và một lớp phó.Lớptrưởng có nhiệm vụ điều khiển ,chỉ đạolớp thực hiện theo các yêu cầu của giáoviên(lớp phó thay thế lớp trưởng khivắng mặt).Các tổ trưởng(hoặc tổphó)điều hành tổ mình khi giáo viênphân nhóm tập luyện3-một số quy định khi tập luyệnTrong quá trình tập luyện TDTT yêu cầuHS có thái độ nghiêm túc tích cực tựgiác tập luyệnTrong giờ học thực hành trang phụcquần áo phải gọn gàng,đi dày ba ta,độimũ conKhông được tự ý bỏ ra ngoài khi chưađược sự đồng ý của giáo viênCủng cố bài