Chưa đóng đủ 1 năm BHXH tự nguyện nhận được bao nhiêu khi rút BHXH 1 lần?


Tôi đóng BHXH tự nguyện, tôi làm nông hàng tháng đóng bảo hiểm với mức lương là 5 triệu và đóng được 10 tháng. Khi ngừng đóng muốn rút tiền một lần thì số tiền rút được là bao nhiêu vậy?

Theo Khoản 3 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn mới đóng BHXH tự nguyện 10 tháng thì khi rút BHXH 1 lần thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (10 triệu đồng).

Trân trọng!