Cho các phát biểu sau: (a) Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo

Cho các phát biểu sau:

(a) Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.

(b) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(c) Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

(d) Để phân biệt ba chất: CH

3

COOH, CH

3

CH

2

NH

2

và H

2

N-CH

2

-COOH chỉ cần dùng quỳ tím.

(e) Để nhận biết Gly-Ala và Gly-Gly-Gly-Ala trong hai lọ riêng biệt, thuốc thử cần dùng là Cu(OH)

2

.

(g) Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm.

Số phát biểu đúng là