Các văn bản pháp luật về thuế mới nhất – Gonnapass

STT
Nội dung
Loại văn bản
Số hiệu
Ngày hiệu lực/ hợp nhất
Hết hiệu lực
1
Đăng ký thuế
Luật
38/2019/QH14
01/07/2020

Nghị định
126/2020/NĐ-CP
05/12/2020

Thông tư
105/2020/TT-BTC
17/01/2021

2
Kê khai thuế
Luật
38/2019/QH14
01/07/2020

Nghị định
126/2020/NĐ-CP
05/12/2020

Thông tư
80/2021/TT-BTC
01/01/2022

Văn bản hợp nhất
03/VBHN-VPQH
28/04/2016

3
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Nghị định
129/2013/NĐ-CP
15/12/2013

Thông tư
80/2021/TT-BTC
01/01/2022

Văn bản hợp nhất
16/VBHN-BTC
21/10/2016

4
Thuế giá trị gia tăng
Luật
13/2008/QH12
01/01/2009

Nghị định
52/2021/NĐ-CP
19/04/2021

Thông tư
100/2021/TT-BTC
01/01/2022

219/2013/TT-BTC
1/1/2014

Văn bản hợp nhất
67/VBHN-BTC
19/12/2019

5
Thuế thu nhập cá nhân
Luật
04/2007/QH12
01/01/2009

Nghị định
65/2013/NĐ-CP
01/07/2013

Thông tư
100/2021/TT-BTC
01/01/2022

Văn bản hợp nhất
15/VBHN-VPQH
11/12/2014

6
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật
14/2008/QH12
01/01/2009

Nghị định
218/2013/NĐ-CP
15/02/2014

Thông tư
25/2018/TT-BTC
01/05/2018

Văn bản hợp nhất
14/VBHN-VPQH
15/07/2020

7
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật
27/2008/QH12
01/04/2009

Nghị định
108/2015/NĐ-CP
01/01/2016

Thông tư
195/2015/TT-BTC
01/01/2016

Văn bản hợp nhất
26/VBHN-BTC
23/04/2019

8
Thuế xuất nhập khẩu
Luật
107/2016/QH13
01/09/2016

Nghị định
18/2021/NĐ-CP
25/04/2021

Thông tư
06/2021/TT-BTC
08/03/2021

Văn bản hợp nhất
25/VBHN-BTC
06/09/2018

9
Thuế tài nguyên
Luật
45/2009/QH12
01/07/2010

Nghị định
12/2015/NĐ-CP
01/01/2015

Thông tư
44/2017/TT-BTC
01/07/2017

Văn bản hợp nhất
02/VBHN-BTNMT
04/05/2021

10
Thuế bảo vệ môi trường
Luật
57/2010/QH12
01/01/2012

Nghị định
69/2012/NĐ-CP
15/11/2012

Thông tư
106/2018/TT-BTC
01/01/2019

Văn bản hợp nhất
32/VBHN-BTC
17/06/2019

11
Thuế sử dụng đất
Luật
23-L/CTN
01/01/1994

Nghị định
52/2021/NĐ-CP
19/04/2021

Thông tư
153/2011/TT-BTC
01/01/2012

Văn bản hợp nhất
35/VBHN-BTC
14/07/2014