CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA – Cắt Sét Đường Nguồn 03 Pha FLP-12.5 V3-1

Mã sản phẩm

:

FLP-12.5V3+1

Điện áp
làm việc

: 230 Vac

Điện áp cực
đại L-N

: 277 Vac

Điện áp cực
đại N-PE

: 255 Vac

Cắt Sét 10/350 µs
giữa L-N

: 12.5kA

Chống Sét 10/350 giữa N-PE

: 50kA

Cắt Sét In
8/20 µs giữa L-N

: 30kA

Cắt Sét In
8/20 µs giữa N-PE

: 50kA

Cắt Sét
max 8/20 giữa L-N

: 60kA

Cắt Sét max 8/20 giữa N-PE

: 100kA

Mức bảo
vệ tại 5kA giữa L-N

: ≤ 0.9kV

U bảo vệ
giữa L-N

: ≤ 1.2kV

U bảo vệ
giữa N-PE

: ≤ 1.5kV

Dòng ngắn
mạch

: 50kA

Thời gian
đáp ứng L-N

: ≤ 25ns

Thời gian
đáp ứng N-PE

: ≤ 100ns

Tiết diện dây
đấu nối Min

: 1mm2

Tiết diện
dây đấu nối Max

: 35mm2

Màn hình hiển
thị

: Màu đỏ đã hỏng

Độ kín

: IP20

Nhiệt độ
làm việc Min

: -400C

Nhiệt độ
làm việc Max

: +800C

Lắp đặt

: Thanh
DIN 35mm

Tiêu chuẩn
đáp ứng

: EN
61643-11