Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

TMIV sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

  • Thương tật hoặc ốm đau hoặc bệnh tật của bất kỳ người nào,

  • Mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản,

gây ra do bất kỳ sai sót hoặc do tính chất độc hại của sản phẩm được cung cấp bởi Người được bảo hiểm liên quan đến công việc kinh doanh của Người được bảo hiểm.

TMIV cũng sẽ chi trả các phí kiện tụng về những khiếu nại chống lại Người được bảo hiểm cho việc bồi thường.

Phạm vi bảo hiểm cụ thể được nêu trong hợp đồng bảo hiểm.