Bảo hiểm Trách nhiệm – Bảo hiểm Liên Hiệp

Phạm vi bảo hiểm:

1. Trách nhiệm công cộng :
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm pháp lý chi trả đối với:
– Thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn gây ra cho bất kỳ người nào
– Thiệt hại tài sản do tai nạn gây ra bởi sự sơ suất của Người được bảo hiểm trong khi chơi hoặc tập tại bất kỳ sân Gôn hoặc Sân Tập Gôn.

Miễn là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm đối với khoản chi trả bồi thường cho bất kỳ một tai nạn hay một chuỗi tai nạn xảy ra có liên quan đến hoặc phát sinh từ một sự kiện mà không được vượt quá số tiền quy định trong Hợp đồng và cũng là giới hạn chi trả bồi thường cho bất kỳ một tai nạn phát sinh.
2. Thiết bị chơi gôn:
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những mất mát hoặc thiệt hại đến thiết bị chơi gôn của người được bảo hiểm (gậy chơi gôn, túi đựng gôn, xe đẩy kéo chơi gôn) trong giới hạn lãnh thổ như đã được nêu trong hợp đồng.
Công ty bảo hiểm có thể tùy theo lựa chọn của riêng mình đối với việc sửa chữa phục hồi hoặc thay thế những thiệt hại hoặc trả bằng tiền mặt cho tổn thất hoặc thiệt hại đó.
3. Vật dụng cá nhân:
Công ty sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền không vượt quá Số tiền bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm cho những mất mát hoặc thiệt hại do cháy hoặc trộm cắp hay nỗ lực trộm cắp các vật dụng cá nhân tại bất kỳ nhà câu lạc bộ hoặc trại của quản lý nhân viên nhặt bóng hoặc cửa hàng gôn tại bất cứ sân gôn hay sân tập gôn nào.
Công ty bảo hiểm có thể tùy theo lựa chọn của riêng mình đối với việc sửa chữa phục hồi hoặc thay thế những thiệt hại hoặc trả bằng tiền mặt cho tổn thất hoặc thiệt hại đó.
4. Tai nạn cá nhân:
Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải chịu những thương tích do bạo lực, tai nạn, các phương tiện bên ngoài và nhìn thấy được khi ở bất cứ sân gôn hay sân tập gôn nào, Công ty bảo hiểm sẽ trả cho Người được bảo hiểm hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm khoản bồi thường được quy định theo hợp đồng này với điều kiện là thương tích này không liên quan đến bất kỳ lý do nào khác.

Các điểm loại trừ:

Phần 1:
(1) Loại trừ đối với chết hoặc thương tích thân thể của bất kỳ người nào là thành viên gia đình, hộ gia đình của Người được bảo hiểm hoặc cái chết, thương tích như vậy xảy ra tại thời điểm tham gia trong và sau khi phục vụ Người được bảo hiểm (một người mà không thường xuyên tham gia phục vụ duy nhất cho Người được bảo hiểm tuy nhiên nhân viên nhặt bóng sẽ không bị loại trừ)
(2) Loại trừ Thiệt hại đối với tài sản thuộc về trách nhiệm, thuộc sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc của bất cứ thành viện nào của gia đình hay hộ gia đình của Người được bảo hiểm hay thuộc trách nhiệm, sự kiểm soát của bất cứ ai trong lúc phục vụ Người được bảo hiểm, nhưng loại trừ này sẽ không áp dụng đối với xe điện được thuê bởi Người được bảo hiểm và khi được sử dụng trong sân Gôn.
Phần 2: Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc thiệt hại sau:
(1) Gây ra bởi hay là hậu quả của quá trình hao mòn
(2) Vật dụng cá nhân (Bồi thường tại Phần III)
(3) Mất mát hoặc bị trộm cắp, tài sản bị bỏ mặc ở nơi công cộng (không phải tại sân gôn hay sân tập gôn) hoặc là hậu quả của việc người được bảo hiểm không quan tâm, chăm sóc chu đáo, không có biện pháp phòng ngừa cho những tài sản đó, trừ khi những tài sản đó thuộc dịch vụ của bên thứ ba chủ yếu cho mục đích lưu trữ bảo quản và gửi nhờ.
(4) Mất mát do trộm cắp không phải là hậu quả của việc xâm nhập và thoát ra bằng bạo lực.
Phần 3: Công ty bảo hiểm sẽ không chịu tránh nhiệm đối với những tổn thất hay mất mát của:
(1) tiền mặt, thẻ tiền mặt, thẻ tín dụng, giấy bạc ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, tem hoặc bất cứ loại giấy tờ nào