Bản tin thuế cập nhật

Bối cảnh kinh doanh và thuế đã thay đổi rất nhiều, trong khi tốc độ và mức độ phức tạp của những thay đổi vẫn tiếp tục tăng lên. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp ứng phó với bối cảnh thay đổi này. Chính phủ đang làm dịu đi nhu cầu thu ngân sách khi vấn đề lao động và vốn bị cạnh tranh ngày càng tăng. Cơ quan thuế đang điều chỉnh chiến lược, trọng tâm và chính sách thu thuế của mình để ứng phó với môi trường kinh doanh thay đổi. Các doanh nghiệp đang điều chỉnh cho cân bằng các ưu tiên cạnh tranh lẫn nhau, và đảm bảo họ duy trì sự tuân thủ trong khi vẫn gia tăng được giá trị.