50 ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI THEO CHỦ ĐỀ – ĐOẠN VĂN NGHỊ LUÂ N XÃ HỘ ̣I THEO CHỦ ĐÊ Hòa bình – Studocu

Đoạn văn NLXH 200 chữ theo chủ đề face book Nhung

Tây 0794862058

ĐO&N

VĂN NGH* LUÂ

N X. HÔ

I TH

E

O CH

3

ĐÊ

1. Hòa bình

Hòa

bình

không

chỉ

sự

vắng

bóng

của

chiến

tranh.Hòa

bình

sống

hòa

hợp

không

gây

gổ

với

người

khác.

Nếu

mọi

người

trên

thế

giới

đều

cảm

thấy

bình

an

trong

lòng,

thế

giới

này

sẽ

trở

nên

một

thế

giới

hòa

bình.

Hòa

bình

bao

hàm

những

suy

nghĩ

tích

cực,

cảm

xúc

trong

sáng

những

ước

muốn

tốt

lành.

Chúng

ta

đã

thực

sự

sống

trong

thế giới

hòa

bình, bạn

đã

để tâm

trí

của

mình thực

sự

điềm tĩnh

thư thái.

Đâu

đó

vẫn tồn tại

những xung đột

không đáng có giữa

những học sinh

t

rong một

lớp học, những

trẻ

em

bị

xâm

hại,

bị

ảnh

hưởng

bởi

bạo

lực.T

rên

thế

giới

vẫn

còn

chiến

tranh,

khủng

bố

bởi

mâu

thuẫn

về

quyền

lợi.T

rong

bản

thân

con

người

vẫn

thiếu

sự

bình

yên

bởi

mâu

thuẫn

giữa khát

vọng đam

với năng

lực thực

tiễn.Thực chất

hòa

bình bắt

đầu từ

chính

chúng ta.Để

sống trong

bình an, ta

cần có tình

thương yêu và

sức mạnh nội

tâm. Gia

đình

cần

quan

tâm

đến

con

trẻ

của

mình,

các

công

dân

trong

một

nước

cần

đảm

bảo

những

quyền lợi công

bằng, các nước

cần tăng cường sự

hữu nghị, hợp tác

trên cơ sở những

mặt

lợi. Bản

thân

mỗi người

cần

tìm

cho mình

sự

cân bằng

trong

cảm xúc,

trong

mục đích

sống.T

rong

mọi

tình

huống

hãy

hóa

giải

những

bất

hòa

để

chắp

cho

hòa

bình

một

đôi

cánh.

2. Văn h

óa hội nhập

V

ăn

h

óa

đ

ượ

c

n

h

t

h

àn

h

tr

o

n

g

lị

ch

s

l

âu

d

ài

c

ủa

m

ột

d

ân

t

ộc

,

đư

c

đú

c

kế

t

từ

k

in

h

n

gh

iệ

m

s

ốn

g

và lư

u

t

ru

yề

n

qu

a

n

hi

ều th

ế

hệ

,

g

ắn bó

m

áu th

ịt vớ

i

co

n

n

i

t

o

n

đ

ặc

t

c

ủa

t

ừn

g

n t

c.

D

ân

t

ộc

t

a c

ó

nh

ng

b

i

ểu

h

iệ

n

ri

ên

g

tạ

o

n

ti

nh

t

hầ

n

ấy

t

ro

n

g g

ia

o

ti

ế

p,

ng

x

ử, đ

ặc b

iệ

t l

à

n

hữ

n

g né

t vă

n hó

a t

ru

yề

n th

ng n

n vă

n

,

n

h

ân á

i đã đ

ượ

c đú

c k

ết q

ua n

hữ

n

g

t

nh

n

gữ

, l

i c

a.

.

. n

: “

L

á l

àn

h

đù

m l

á

ch

, “

Ch

ị n

g

ã e

m n

â

ng

”,

Uố

ng

c n

hớ

n

gu

ồn

,

n

s

ư

t

rọ

ng

đ

ạo

..

.

t

in

h

th

ần

n

òi

gi

ng

n

đư

ợc

t

hể

hi

n

q

ua

nh

ng

d

i

sả

n

n

a

m

à

n

hi

ều t

h

ế hệ đ

i t

ớc

để l

i. N

hữ

ng

gi

á t

rị t

ru

y

ền t

hố

n

g củ

a d

ân t

ộc

ta v

i nh

iề

u l

oạ

i h

ìn

h vă

n

h

óa

g

ần

đâ

y

n

gu

y

đ

an

g

dầ

n

bị

m

ai

m

ột

.

Nh

ư

vậ

y

tr

ướ

c

mọ

i

th

ác

h

t

h

ức

v

à n

g

uy

c

ơ,

s

on

g

đ

ến c

uố

i c

ùn

g t

hì m

i gi

á t

rị đ

i qu

a

, cá

i c

òn l

i củ

a m

ỗi d

ân

tộ

c ch

í

nh l

à b

ản s

c vă

n hó

a

.B

ê

n

t

ro

ng

c

ái

mớ

i,

c

ái

hi

ện

đạ

i

vẫ

n c

ó c

ái

c

ũ c

ái

t

ru

yề

n t

hố

n

g,

n

g c

hả

y t

in

h

th

ần

n

tộ

c v

ẫn

âm

t

hầ

m v

à x

u

n s

uố

t t

r

on

g t

hế

hệ

đ

i t

c v

à n

ga

y c

ả t

h

ế h

ệ t

rẻ

n

y n

ay

. G

i

ữ g

ìn

tr

u

yề

n t

hố

n

g

v

ăn

h

ó

a

n

t

ộc

c

ó

l

đ

ơn

g

i

n

ch

l

à

m

an

g

t

he

o

t

n

n

h

tr

a

ng

m

r

a

c

án

h

c

ửa

t

h

ế

gi

i

vẻ

đẹ

p

t

âm h

ồn

, t

in

h th

n củ

a ng

ư

ời

V

i

ệt N

am

.

T

i

ế

p

c

n cá

i mớ

i p

hả

i đi đ

ô

i vớ

i qu

á t

nh b

o tồ

n và

d

uy

t

i

c

ũ,

đ

h

òa

nh

ập

m

à

k

n

g

a

t

an

.

F

AC

E

B

OO

K

N

HU

N

G

T

ÂY

07

9

48

62

0

58

3. Vô cảm

cảm

là một

căn bệnh

hiện

không

có trong

danh

sách của

ngành

y

học, nhưng

đã

ảnh

hưởng

rất

lớn

đối

với

đời

sống

con

người.

không,

cảm

tình

cảm,

cảm

xúc.

cảm

trạng

thái

con

người

không

tình

cảm.

Sống

khép

mình

lại,

thờ

ơ

lạnh

nhạt

với tất cả

mọi việc xung quanh. Nhân vật

Hộ trong truyện ngắn

Đời thừa

lúc nghĩ đến:

1