2. CẤU TRÚC ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ (vở ôn) – CẤU TRÚC ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ – Studocu

CẤU T

RÚC ĐOẠN V

ĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ

Mở đoạn:

Nêu vấn đề cần nghị luận (chỉ 1 câu)

Lưu

ý:

nếu

không

nghĩ

ra

ý

tưởng,

thể

viết

câu

mở

đoạn

công

thức:

“Từ

phần

Đọc

hiểu

trên,

chúng

ta

thể thấy được (nêu từ khóa/cụm từ khóa của luận đề)…”

Thân đoạn:

Có 4 nội dung:

+

Giải

thích

khái

niệm:

X

?

(

X

từ

khóa/cụm

từ

khóa

của

luận

đề,

lưu

ý

giải

thích

ngắn

gọn,

chỉ

1

câu)

+

Phân tích,

chứng

minh:

Đây là

nội

dung chính,

chiếm í

t nhất

½ dung

dượng

đoạn văn;

cần tập

trung

lí lẽ

dẫn

chứng

để

làm

luận

đề

bằng

nhiều

ý,

phân

tích

trên

nhiều

khía

cạnh.

Lưu

ý

cần

dẫn

chứng

để

tăng sức thuyết phục, không được phân tích suông.

+

Phản

b

iện:

Lưu

ý

những

suy

nghĩ

trái

chiều

hoặc

cực

đoan,

phê

phán

những

việc

làm,

hành

động

sai

trái

(chỉ 1-2 câu, không nên sa đà vào nội dung này)

+ Nêu bài học về nhận thức, hành động:

Cần ngắn gọn, diễn đạt thông điệp rõ ràng trong 1-2 câu.

Kết đoạn:

Chỉ 1 câu, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề

Chú ý: đoạn văn NLXH viết ít nhất 20 dòng, nhiều nhất 1 trang giấy thi

ĐỀ LUYỆN TẬP

MINH HỌA

ĐỌC HIỂU + ĐOẠN V

ĂN NLXH 200 CHỮ

(Phần này không bắt buộc ghi vào vở)

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

T

uổi

trẻ

không

khái

niệm

ch

một

giai

đoạn

tr

ong

đời

người,

chỉ

một

trạng

thái

tâm

hồn.

T

uổi

trẻ

không nhất

thiết phải gắn liền

với sức khỏe và

vẻ tráng kiện bên

ngoài, mà lại

gắn với ý chí

mạnh mẽ, trí

tưởng

tượng phong phú, sự mãnh liệt của tình cảm và cảm nhận phấn khởi với suối nguồn cuộc sống.

T

uổi

trẻ

thể

hiện

lòng

can

đảm

chứ

không

phải

tính

nhút

nhát,

sở

thích

phiêu

lưu

trải

nghiệm

hơn

sự tìm kiếm an nhàn. Những đức tính đó thường dễ thấy ở những người năm sáu mươi tuổi hơn là ở đa số thanh

niên tuổi đôi mươi. Không ai già đi vì tuổi tác, chúng ta chỉ già đi khi để tâm hồn mình héo hon.

Thời gian

hình

thành

tuổi

tác, thái

độ

tạo nên

tâm

hồn.

Năm tháng

in

hằn

những

vết nhăn

trên

da

thịt, còn

sự

thờ

ơ

với

cuộc sống

tạo

những

vết

nhăn

tr

ong tâm

hồn.

Lo

lắng,

sợ

hãi,

mất lòng

tin

vào

bản

thân

những

thói xấu hủy hoại tinh thần của chúng ta.

( T

rích Điều kỳ diệu của thái độ sống – Mac Anderson, tr

.68, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017)

Câu 1

. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2.

T

rong đoạn trích,

tác giả cho rằng tuổi trẻ phải gắn với những yếu tố nào và thể hi

ện ở điều gì?

Câu 3

.

Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến

: Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn?

Câu 4

.

Anh/chị có đồng tình với quan niệm

: L

o lắng, sợ hãi, mất

lòng tin vào bản thân là những thói xấu hủy

hoại tinh thần của chúng ta? Vì sao ?

II. Phần Làm văn ( 2,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ

của anh/ chị về ý nghĩa của thái độ sống tích cực đối với mỗi người.

ĐÁP

ÁN

I.

ĐỌC HIỂU

Câu 1

: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: phương thức nghị luận.

Câu 2:

T

rong đoạ

n trích, tác giả cho rằng: