15 ngày thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19